آرشیف

2014-11-4

عصمت الله راغب

حق گرفتنیست!

 

حق خودرا از دهان شیر میباید گرفت!!

دراین روزها خبرها وگزارشات حاکی از آن است که حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی وعبدالله عبدالله درپی تهیه وتشکیل کابینه جدید خود بوده،تلاش دارند تا به زود ترین فرصت ممکنه کابینه خویش را معرفی وبه ملت اعلان دارند.ازآنجایکه برهمه گان واضح است که حکومت وحدت ملی برمبنای یک توافق سیاسی بین دونامزد برای احترام به منافع کشورشان افغانستان بوجود آمد ودراین حکومت وزارت خانه ها و ادارات مهم حکومتی نیز بین غنی وعبدالله بنابه یک توافق سیاسی تقسیم شده است.چنانچکه ازتشکیل حکومت وحدت ملی تاحال،طول عمر آن مدت یک ماه کم وزیاد را دربرداشته وپس از گذشت این مدت اکنون غنی وعبدالله درپی آن اند تا کابینه جدید خویش را قبل از کنفرانس لندن که قرار است بزودی درانگلستان برگزار شود، تشکیل وبه ملت معرفی کنند.دراین روزها نشستها درسر تفاهم برتعین وزرای با اهلیت ودوراز هرنوع سابقه جرمی وفساد اداری و استخدام افراد با درایت وشایسته درپست های بلند حکومت دربین هردونامزد ادامه دارد ودرزمینه رهبران وبزرگان هرولایت تلاش دارند تا از تشکیل کابینه جدید بدورنگهداشته نشده ،سهم خویش را به اساس حمایت ومشارکت از پروسه انتخابات حاصل بدارند. واکنون فرصت آن رسیده تا غوری های محترم نیز همانطوریکه دراین دور ممثلین واقعی نظام جمهوریت دربرگزاری پروسه ملی وسرنوشت ساز انتخابات بحساب می آیند، از لیست ترتیب شده هردو (غنی وعبدالله) جهت ارسال به شورای ملی کشور برای احراز کرسیهای بلندحکومتی،باقی نمانده بلکه جایگاه خویش را به اساس حق مشروع شان ،به سطح وزارت خانه ها ومعنیت ها… تعین کنند.اگرچند که تاهنوز ازآدرس غور وغوریان دیدارهای رسمی وغیر رسمی با این دو بزرگ مرد،صورت گرفته، قرینه ها ونشانه های مقدماتی نشان میدهد که درصورت خمود وجمود ماندن، این بار نیز در ورطه فراموشی سپرده خواهید شد،چند روز پیش دوستی به رسم گلایه درصفحه خود نوشته بود که در نشست که محصلین دانشگاه ،وکلا وبزرگان غور با یکی از نامزدان محترم داشتند، فرصت دیدار را ضرب العجل برای بیست دقیقه تعین کرده بود درحالیکه بامردم ولایات دیگر…. ساعت ها بحث وگفتگو می کنند. پرواضح است که نیرنگ سیاست های مبارزات انتخاباتی برای جلب توجه مردم بجهت تحقق خیالهای سیاسی تا برخورد ملاقات شان بعداز جلوس به مکان رویائی آنها از زمین تا آسمان متفاوت است،آن ملت مظلوم است که برای حضور رهبران خویش، سالها انتظار می کشند وبرای به قدرت رسیدنشان جان میدهند وسرانجام همان دل باخته گان وملت مظلوم، نتیجه جان بازیهای خودرا فقط بیست دقیقه زمینه لیقا آنهم توام به خط قرمز دراظهار نظرها می آبند، زهی به این شان وشوکت زهی به این مسند وزهی به این قدردانی…به هرصورت این بار درمسئله حق خواهی وسهم گیری درکابینه جدید حکومت وحدت ملی درحالیکه دارای افراد بااهلیت وشایسته با تحصیلات عالی ودور ازهرنوع پس منظر تاریک وفساد،درسطح وزارت خانه ها از این آستان شاهد هستیم،انتظار میرود درحق خواهی خویش که جزی از رسالت دینی ووجدانی وهمچنان نشانی از آزاده گی وشهروندی ما منحیث افغان بحساب می آید از تضرع به حد اغراق کارنگیرید.اگر این بار نیز ادامه دهندهی راه سابق باشید، مثل بره دومادر ازانتظار خواهید مرد.این تشکیل کابینه سرآغاز لبیک گفتن وعملی کردن خواسته های است که تاامروز تنها به شعارهای سرخرمن شان باورمند بودیم.مخلص سخن این است؛ درصورتیکه این بار از تشکیل کابینه محروم نگهداشته شویم معنایش این خواهد بود که از خواسته های تامین امنیت،تعین حاکم مدبروخدمتگار، بادسازی وعمران نیز محروم مانده ایم. به قول بزرگان"علاج واقعه قبل از وقوع" این روزها روزهای حق خواستن ،پاداش گرفتن وهمچنان اعادهی امتیازاتی است که دراین مدت از دست داده ایم،دیگرسکوت بس است اکنون مجال شکستن قفل های سکوت برلبان است.دراین وطن انتظار ماندن برای کسب خواسته ها ونیازها معنا ندارد "مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد".فقط تلاش،مبارزه،فریادها می تواند سازنده وفراهم کنندهی تمام خواستهای باشد که از سالها به این طرف درانتظارش چشم ها آب داد و موی ها سفید شد.من وشما سیزده سال دوره سکوت را هم تجربه کردیم ونتیجه اش را هم با چشمان خویش دیده وبا دستان خویش لمس کرده ایم. دریافتیم که درافغانستان سکوت نشانه باخت است نه پیروزی بنابراین نباید سکوت کرد….
درآخرامیدوارم دوستانی هم که برای جای پای پیداکردن به حکومت وحدت ملی از آدرس غور به طور انفرادی بدون درنظرداشت منافع ملت غور با غنی وعبدالله مخفیانه ملاقات می کنند ونیازهای شخصی خودرا مطرح می کنند از این فرهنگ تک روی دست بردار شده با کاروان وحدت برای تحقق خواست های بلند وعام المنفعه به پیوندند.

          عصمت الله"راغب"