آرشیف

2016-2-1

عاطفه شریفی

حق افغانستان پــایمــــال است

دیده بان شفافیت چند روز قبل اعلان کرد که افغانستان درخواندن آهنگ فساد مقام دوم را ازآن خود کرد. من که یک فرد ازاین کشورم ، از این حق تلفی کاملا ناراض هستم زیرا جایگاه افغانستان درموقف اول میباشد وچرا درست قضاوت نکرده جایگاه دوم را برای کشور مان داده اند؟
این آهنگ باعالی ترین طرز از طرف افغانستان خوانده میشود وهیچ کم وکاستی درآن وجود ندارد.چنانچه از هر زاویه اگر به آن نگاه کنیم ، کمبودی درآن نمی یابیم. این یک آهنگ شاد وپاپ میباشد که دربین تمام آهنگ های شاد نظیرش تاحال دیده نشده است.
نخست اینکه این آهنگ جوره یی خوانده میشود ودوخوانندۀ درجه اول افغانستان این آهنگ را میخوانند. این آهنگ هم به کرچ بالا خوانده میشود وهم به کرچ پایین. درکرچ بالا صدای آقای غ  ودرکرچ پایین آواز ع بسیار برابری دارد . هر دوی ایشان وقتیکه این آهنگ را میخوانند ، به دل همه چنگ میزند .
شعر این آهنگ بسیار جذاب ومطبوع است. نام خدا آنقدر شعر خوب برای این آهنگ پیدا کرده اند که عقل را از سر همه دور میسازد. مصرع اول کابل بانک، مصرع دوم شهرک هوشمند، مصرع سوم تدارکات وزارت دفاع ومصرع چهارم هم بگو مگوهای وزارت معارف. نام خدا! محتوای شعر، وزن وقافیه وهمه حرف وکلماتش زیبا وموزون. هیچ جای کاستی ندارد وبه دل همه چنگ میزند.
کمپوز بسیار عالی:  این آهنگ را آقای چپن وکلاه قره قلی کمپوز کرده  و آقای نورستانی آنرا تکمیل وتوسعه بخشیده است از آغاز کمپوز این آهنگ، دیگران تا حال هرقدر کوشیده اند، چنین کاری کرده نتوانسته اند. واقعا کمپوز خیلی عالی است.
ستیج خیلی خوب!  برای این آهنگ بهترین ستیج درنظر گرفته شده است، ستیج شاه دوشمشیره که فرخنده روی آن می طپد، گودال حفرشده برای سنگ سار رخشانه که همه چشم ها از دیدن آن به حیرت می افتند و هقت میت غزنی که به کابل آورده شدند، همه اش درذات خود بی نظیراست.
یگان زنگه های خوبی که آواز خوانان ما دروقت اجرا از خود نشان میدهند، واقعا بی مانند است خصوصا دستک زدن های غ و نرم گویی های آرام ع درهنگام اجرا، همه را ازشادی به پرواز می آورد.
لایت خیلی خوب- نام خدا! برای این آهنگ بهترین لایت دنیا انتخاب شده است. لایت شامگاه کارمندان طلوع که مزین به همه رنگهای معروف دنیا بود، لایت قونسلگری هند درمزار جورۀ خودرا نداشت ولایت انتحار مهمانخانۀ وکیل صاحب شنوار درجلال آباد نمونه اش را کس دردنیا سراغ ندارد.
یگان رقصک های زیبا درروی ستیج: بگفتۀ خانم آریانا یک هنر مند نباید مثل بت بامیان خپ وچپ روی ستیج استاد باشد باید یگان حرکت های بسیار نفیس ومقبول را درروی ستیج از خود نشان دهد که درنشان دادن این رقصک ها نام خدا آواز خوانها ممتاز بودند چنانچه رقصک های فرخنده درزیر پای مها جمان، نرمک نرمک طپیدنهای رخشانه دراثر سنگبارانها، دست وپازدن زخمیان سرنشینان کاستر کارمندان طلوع،  واقعا بی پیشینه بودند.
شیک بودن لباس آوازخوانها: یکی دیگر از عجایب این آهنگ، شک پوشی بی نمونۀ این دو هنرمند میباشد. چشم بد دور! لنگی با کلاه ولباس پیرهن وتنبان با پتوی تکه یی سرشانۀ  آقای غ  یکجا بانکتایی و درشی خیلی فیشن مد لاردهای انگلستان آقای ع  واقعا دل ربا بودند. همچو فیشن ومد را تاریخ تاحال ندیده است.
سَر و لی : سَر و لی این آهنگ نظیر ومانند ندارد. هیچ نوع کاستی درآن دیده نمیشود. این سَر بروزن للی للی !  بوده یعنی اینکه: فساد فساد! برای ما ! تابادا باد! پاینده باد! هه هه هه هه ! هه ها هه ها! هاها هاها!!
باوجود تمام این خوبی ها وبی کم وکاستی ها، بازهم داوران نهاد شفافیت نمرۀ افغانستان را کم داده وآنرا درردیف دوم قراداده اند. چقدر حق تلفی آشکار ! باید بگویم که رحمت به این داوران( به بخشید ، میخواستم بگویم لعنت براین داوران، مگر سهو قلم شد). ما حق خود را میخواهیم ، لطفا جایگاه مارا به دیگران واگذار نشوید. افغنستان درسرودن این آهنگ اول است، اول است، اول است. جایگاه دوم را قبول نداریم، نداریم، نداریم. سومالی وپینی برانده نیستند، نیستند.
خواننده گان عزیز! راست نمیگویم! آیا شما بمن هم نظر نیستید! یقینا که هستید.
والسلام.
عاطفه شریفی، شهر فیروز کوه، دلو 1394