آرشیف

2015-1-25

عبدالستار سروش

حقیقت را بــایــــد گفت !

 

یک عده دوستان از آدرس های مستعار در فیسبوک بدون برهان و حجت مقول، از کار های جناب والی و قوماندان امنیه غور اغراق آمیز تعریف و تمجید مینمایند.آقای رحمتی در اولین روز های اشغال وظیفه در غور برای مردم وعده های متعدد و قابل حصول هم بود ، داد. ولی ؛ هنگام که تحت تاثر بسیار از طبقه نیو فیودالال ( اربابان بهر جو از وجود انسان ها) قرار گرفت به این نکته برگشت که فقط میتوان سازید و دیگر رسالت و مسولیت برایم نیست و چه کسی دست به گریبان مه خواهد کرد که روی پروژه های عام المنفعه کارکنم. با سر دادن برابری شعیه و سنی به وظایف دولتی پرداخت که اوضاع را برای آینده این دو مذهب خدشه دار ساخت …(اشرف غنی 1393«این عدالت نیست که تمام زندانیان پشتو زبانان باشند باید اقوام دیگر هم سهمی خود را به حق ویا ناحق داشته باشند»
سید انوررحمتی والی غور بهار1392« یک گروه از مامورین ولایت را وظیفه داده بود که تمام ادارات دولتی را باز رسی کنند که چه تعداد اهل تشیع وظیفه دار هستند».
خواننده گان محترم پیامبر اکرم (ص)می فرماید:" هرکس به تعصب دعوت کند،و با تعصب بمیرداز جمله ما نیست"
گفتن حقیقت مصداق این حدیث شریف است (»من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه،ليس وراء ذلك شي‏ء من الإيمان«. وفي رواية: »إنّ ذلك أضعف الإيمان»)
»هر كسى از شما كه منكرى را ببيند بايد با دستش مانع از آن شود، و اگر نتواندپس با زبانش و اگر نتواند پس با قلبش و گرنه ايمان نخواهد داشت و در روايتى آمده:اين )انكار به قلب( ضعيف‏ترين درجه ايمان است.«