آرشیف

2020-7-18

دوکتور ص. سعیدي

حقايق تلخ!
کس خواسته باشد و يانه، حاکميت کشور چين ابر قدرت منطقه  و قوتش روبه افزايش است. اين پروسه برعلاوهء ديګر در قرار دادهاى ملياردى کشور چنين در  منطقه و اخيراً باکشور ايران ديده شده و کاملاً محسوس ميشود. 
 امريکا با يکه تازى و مواضع متکبرانهء آقاى ترامپ  از اروپا و جهان در پروسهء تجريد قرار دارد. 
شواهد نشان ميدهد که سياست طالب پرور و استعمال متاع به نام طالب، دستپاک و غونډ ضربهء  پاکستان و استعمال ترور و دهشت  مانند  پر درآمدترين متاع و سرمايهء پاکستان مٶثر افتاده و مطابق پيشبينى هاى جنرال حميد ګل امريکا را به پول خود امريکا در منطقه پاکستان  ناکام ساخته و مراجع پاکستانى از وضع موجود بهره بردارى سياسى و اقتصادى نموده و خواهد کرد.
انسان کور ودکر از موجوديت طالب و… و قوت شان انکار خواهد کرد ولى تأکيد درين است که ساخته وپرداختهء  امر يکا در مقايسهء ساخته و پرداختهء پاکستان، يکى در باختن و ديګرى در برنده شدن است. علت برنده شدن مخلوق پاکستانى در درست بودن بذاته نيست. علت در بکار ګيرى و شعارهاى درست است. اينکه هر افغان و مسلمان باعزت از وحود نيرو هاى نظامى اجنبى در کشور خويش نا راض اند و طالب اين را شعار خود قرار داده، و طالب با شعار دفاع از ناموس وطن و اسلام افتخار دارد، درين همه مسلمانان و انسان با عزت افغان توافق دارند. اما اينکه در عمل به انسان کشى، انفجار و انتحار طالبى  طالب عملاً مصروف است و با اين فشار و نظام براندازى مصروف است و عملاً در موضع ضد اسلام و ضد ملت  قرار دارد، نيز مسلم است. ما و طالب در خارج شدن نيروهاى خارج مانند ملت افغان متفقيم و پاکستان هم درين راه کار ميکند. اما چه تضمين وجود دارد که بعد از خروج عساکر خارجى مليشه هاى پاکستان و ايران بر افغانستان مسلط نه شوند. اين است مغز مشکل. طالب و پاکستان در عمل ضد افغان،  ضد عمران  و ضد آزادى واقع در افغانستان است. 
 به اين ترتيب اګر امريکا و جهان،  متوجه حالت به صورت عينى و درست  نه شود، در معامله با اين ګروه نزديک به اى اس اى و در نتيجهء فريب،خدعه و مکر پاکستان به اين کشور کماکان جزيه بپردازد، به شکست مفتضح امريکا در افغانستان و منطقه منجر خواهد شد و مردم افغانستان و منطقه بيشتر از پيش قربانى خواهند شد. 
ما ميدانيم اين سياستهاى ترامپ و  امريکا قبل از همه آمادکى ترامپ به انتخابات رياست جمهورى امريکاست و درين بهبوحه
 پاکستان توانست موفقانه در دو :سال اخير اين نظر را غالب سازد که ګويا امريکاى تجاوز ګر که نظام طالب را در افغانستان سقوط داده، واپس به ايشان از جانب امريکا قدرت سياسى  تسليم  خواهد. چنين حالت به روان و اتوريتهء  حاکميت افغانى که خود نيز مشکلات عديدى دارد، سخت و مهلک صدمه زده و بلاخره و به اين ترتيب با باز شدن بخش از يخ ها درين عرصه به نفع پاکستان و طالب، اقليم و فضا سبب برف کوچهاى بزرګ شده و منجر به تحقق برنامه هاى متباقى دشمن پاکستانى  و  ايران   در افغانستان  خواهد شد. به اين ترتيب اين وضع  امريکا را در عمل به فرمانبردارى هدايات  پاکستان در منطقه بدون  امکان بازګشت وادار  خواهد داشت.
 اين حالت سبب انزجار بيشتر  افغانها که قربانيان خط اول اند، خواهد ګرديد. 
اين پروسه  قرار تمام شواهد   با خط کشى هاى سرحدى پاکستان در داخل خاک افغانستان مطابق برنامه هاى جنرال زيد حامد، مغز متفکر  استابلشمنت پاکستان  به توافق امريکاء  آغاز شده و پاکستان جهت رسمى ساختن سرحدات خود به ميل خود در داخل افغانستان  از تمام حيله ها و نيرنګ ها، انفجار و انتحار در افغانستان، به شمول فعال ساختن نوکران خود در داخل حاکميت افغانى و متعصبين قومى و سمتى  در حال استفاده کردن است. 
پاکستان سياست پيروزمندانه براى تحقق برنامه هاى خود در عمل روى دست  دارد و دارد که جهان را کماکان فريب ميدهد.   اين حالت و رفتن زير فشار پاکستان   براى افغانها قابل قبول نيست وسبب انزجار شديد و بيشتر از پيش ملت افغان در قبال امريکا و پاکستان  خواهد شد!
عواقب اين حالت براى امريکا و جهان سخت خطرناک و ادامهء تراژپدي 4 دههء اخير ملت افغان هم حتمى خواهد شد. 
اين وضع را با فعاليت بيشتر و متوجه ساختن امريکا ازين حالت خطرناک و کشنده و توقف  سياستهاى خطاء، از جمله در برنامه هاى مصالحهء امريکاء و ايجاد و تقويت دولتدارى خوب و بخش تدابير ديګر، از جمله بالفعل ساختن امکانات بالقوهء افغانستان در پاکستان و … ميتوان مساعدت خير کرد و ازين منجنيق کشنده بيرون آمد.
واما اګر برنامه برنامهء توسعهء جنګ به آسياى ميانه و جنګ عليه ايران باشد و ما چوب سوخت، درين صورت باز هم تلاشهاى بيشتر نخبګان افغان، تمرکز بيشتر  ايشان بر اولويت هاى افغانى بس مهم و کار بلاتأخير هر افغان با احساس است که به لينک … فراخوان منتشره با درک ازين حالت سخت خطرناک براى افغانها و افغانستان مانند قربانيان خط اول در اين جنګ ديګران دست به کار شوند تا ازين منجنيق  با قربانى کمتر بيرون شوند! 
بايد جنبيد تا قبل از آنکه دير شود! 
انتخاب با شماست تا به منحصر بودن از ديدن بخش خالى ګيلاس صرف از فضل فروشى و پرحرفى بالاتر و پيشتر رفت و خود از قول به عمل قدم ګذاشت،  تمام امکانات خويش را به کار برد و چارهء کار کرد. افغانستان و تراژيدى مردم خود را درک کرد و به راههاى بيرون رفت که وجود دارند، متمرکز شد. 
فاعتبروا يا اولي الابصار
داکتر صلاح الدين سعيدى 
16/7/2020