آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

حفـــــــظ محرمیت

حفظ محرمیت در همه موارد ضروریست که باید صورت گیرد شما میدانید بطور همیش گفته میشود که ( مشت پوشیده هزار دینار است ) یعنی معنی گپ این است که نگاه داشتن مسایل محرم از فامیل شروع الی سطوح مختلف وظیفه هر انسان است اگر ما دهان را باز و چشم ها را پت نمایم در مورد وطن مان ، مسایل نظامی مان و غیره حرف بزنیم و عاقبت اندیشی نکنیم گپ در کجا خواهد کشید که جبران آن هم ناممکن خواهد بود بیآید تصمیم بر آن اتخاذ نمایم که مسایل محرم کشور مان را مورد افشا گری قرار نمی دهیم چنانچه شاعری گفته است که ( اشک در چشمان من طوفان غم دارد هنوز ….. خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من) اگر یک نفر در برابر کسی آمادگی جنگ را میگیرد الی زمان حمله بالای جانب مقابل از توانمندی های قوی صحبت مینماید و هیچگاه خود را ضعیف جلوه نمی دهد اگر هر قدر نا توان هم باشداگربرنده نشود اقلا جانب مقابل را خو دچار تشویش و نگرانی می سازد برای بازنده همین قدر هم کافیست . آرزومندم که در برابر ناملایمات روزگار و زندگی حراسان نشوید و همت تانرا از دست ندهید به صد ها مراتبه بی افتید و با همت بلند که دارید برخیزید و خاک کالاهای تانرا بتکانید تا کس نداند که افتیده اید چراکه وقت دست گیری هم ختم است .چراکه گفته میشود ( راز مرد ها پوشیده است)عزیزانم من منحیث دوست تان تقاضامندم که راز نگاه داشتن یکی از خصلت های مردانگی هر انسان مدبر و با ذکاوت میباشد پس در مورد خود تصمیم گیر میباشید . در اخیر پیام بنده به همه دست اند کاران احل سیاست این است که ضعف های کشور خویش را طی درخواست رسمی و یا رویا روی با کسانیکه تصمیم گیرنده و راه گشای مسایل اند در میان بگذارید نتیجه اش خوبتر خواهد بود چراکه زیادتر مسایل از طریق مصاحبه ها بخدمت دشمنان کشور گذاشته میشود . دیگر حرفم را کوتاه میسازم انتخاب با شماست .

وسلام
محمد سرور انوری غوری