آرشیف

2015-1-27

محمد دین محبت انوری

حفاظت از جـــــــان خدمت گذاران رسم نیاکان ماست

 

نظربه قوانین کشور، محافظت ازخدمت گذاران وکارمندان کمک رسانی وخدمات اجتماعی باید توسط قوت های دولتی صورت بگیرد.
لیکن درآنجایی که حفاظت ازجان کارمندان برنامه های انکشافی ازتوان دولت وقوت هایش نیست،این مسؤلیت عظیم رامردم ده نشین به عهده گرفته وامنیت خدمت گذاران ملت را تأمین مینمایند.
درچندین رویداد گذشته کمک صادقانه واسلامی اهالی دهکده ها بخاطرنگهداری امینت وحفظ جان کارمندان پروگرامهای خیریه کمک به مردم،به یک اتفاق موفقانه مبدل شده ،که باعث نیک نامی مردم روستاها گردیده است.
دراقدامات وفعالیت های ابتکاری؛ ساکنین مناطق مختلف مردانه وار درمسیرراه ها ومحلا ت شان امنیت کارمندان ملکی بیطرف را بدوش گرفته وبخوبی زمینه کاروکمک به مردم فقیررامساعد ساخته اند. 
سال جاری درجریان یک اقدام خود جوش وعاقلانه یی اهالی قریه جات منطقه جواجه ولسوالی تولک ولایت غورجان کارکنان برنامه همبستگی ملی را درساحه مربوط شان ازدست افرادمسلح نجات دادند؛ که یادآوری آن دربرابر نیکوی وشجاعت بی دریغ وبی مانند آنها ناچیزبوده، ولی درین نوشته احساس خودرا نسبت به مردم صادق ودلاور با خواننده گان گرامی شریک میسازم.
گرچه تاهنوز درین مورد کسی بطور رسمی وبه عنوان نامه خبری چیزی نشرنکرده است، اما بی موجب نخواهد بود که شرح یک خبرنه بلکه یک قیام مردمی رابگونه صادقانه طوریکه اززبان مردم دهکده ها شنیده شده بیان نمایم.
غیرت بلند وتحمل سختی:
بهترین های هنر رزم وشجاعت را باید همیش ازخود مردم آموخت. به نظرنویسنده مسأله دفاع مردم ازخدمت گذاران بی طرف ریشه وجنبه تاریخی ومیراثی بوده،نه اینکه دست شحصی در رهبری وسازماندهی کدام ارگان دولتی وغیردولتی درکاربوده باشد.این گونه قیام های مردمی اکثرآ ازسوی خود مردم براه انداخته شده که ازیک سوشجاعت ودلسوزی مردم باعث کاهش خطرات برجان کارمندان ملکی شده وازسوی دیگرمردم میخواهند ظلم وزورگوی بی مورد ازمیان ومناطق شان برداشته شده ووجیبه دینی وانسانی خودرا بجا آورند.
همچنان ساکنین روستاها ،کسانی راکه برای شان صادقانه خدمت میکنند احترام نموده همایت مینمایند. چنانچه دیده میشود گشت وگذارگروپ های مختلف افراد مسلح درقرآ وقصبات بیشترشده وتلاش های مردم قریه ها برای تامین امنیت محلات شان مایع دلخوشی برای همه میباشد. ودرشرایط فعلی خود مردم یگانه نیروهای بیطرف حفظ امنیت درمناطق شان بوده که به حق این مسولیت را به درستی وشایستگی اش انجام داده اند. که دراین تحول هیچ ارتباط در ذهنیت دادن برای مردم به طرفداری از دولت ومخالفین آن وجود ندارد.
مردمانی بی بضاعت وفقیر درهروقت چشم براه کمک ومساعدت مواد غذای وآغازپروژه انکشافی میباشند؛ چون بکار افتادن برنامه ها وپروژه های انکشافی زمینه کاروکسب رابه مردم مساعد میکند. فقرتاهنوزدست ازدامان مردم برنداشته واهالی ازبیکاری وپیداکردن غذا دررنج وتشویش بوده و درهرمرحله از زندگی ازآینده نامعلوم ومشکلات امنیتی پیش رو ونا امیدی بسرمیبرند.غم نان وغم جان حیات پربارمردم را هرلحظه درانتظار وقوع یک حادثه وواقعه نابخشودنی ساخته است.
پس مردم درک کرده اند اگرجان یک فرد کمک رسان در قریه جات به خطرافتد، بار دیگر هیچ کسی حاضر به کارکردن در برنامه های انکشافی وفقر زدای نمیشود. حادثه ولسوالی تولک سرنوشت کارمندان برنامه همبستگی ملی را بگونه معجزه آسا دراذهان مردم رقم زد وطرفدارانی زیادی داشته ومردم درهرقریه وروستا عمل هموطنان خودرا ستوده اند. درنتیجه همکاری وهماهنگی مردم با کارکنان برنامه های انکشافی شرایط کارآنها خوبترشده وپیشرفت پروژه های همبستگی ملی تاثرموثربرزندگی مردم گذاشته است.به این ترتیب اوضاع امنیتی بهبودیافته تاحد امکان ازحادثات دلخراش وآدم ربایی وکشتن افراد بی گناه جلوگیری گردیده به مردم امید وارهستند تا این ابتکار وپروسه مردمی راگسترش داده ودرسراسرسرزمین ما برسم دیرینه مردان دلاورتاریخ باقی بماند.

معلومات مختصردرمورد ولسوالی تولک: 
تولک ازجلمه ولسوالهای کوهستانی وباستانی ولایت غور بوده و ازمرکز ولایت به فاصله 190 کیلومتربه سمت جنوب غرب آن موقعیت دارد.
با وجود امتداد سرک خامه درجه سوم ازمرکز ولایت به این ولسوالی ازچند استقامت با ولسوالی های همجوار وصل بوده وحتی هم سرحد به ولایت هرات نیزمیباشد.
دربهاروتابستان آب وهوای معتدل داشته ودرفصل زمستان برف کوه وکمر آنجا را سفید میکند که دربعضی اوقات فصل زمستان ریزش برف سنگین ویخ بندان به اهالی آسیب رسانده وراهای مواصلاتی را درمدت نامعلوم مسدود مینماید.
محل اداری ولسوالی تولک دریک ناوه سرسبززیبا ودل انگیز ساخته شده که ازنظر جغرافیای وحسن طبیعت قدامت تاریخی وسیاسی دارد.
مردم دیندار وآگاه تولک با حفظ فرهنگ وهنر افغانی زیرتاثیر تحولات وسرایش فرهنگ بیگانه نرفته وتاهنوز پیر وجوان آن دیار با نیکوی وپایمردی ره ای پرافتخاراجداد مارا پیموده وبخوبی کارنامه ها و شهکارهای شایسته شانرا بجا گذاشته اند.
تمام اهالی ولسوالی تولک علم دوست، هنردوست، خوش خلق،دلسوز،حق گو،حق جو،مهمان نوازویاغیرت اند که در راه سفرتا سرمنزل مقصود با وفا وبا اراده میروند وبه گفته مردم (رفیق نیمه راه نیستند).
ازقدیم تاحال رسم نیکان ما بوده که مردمان غوربخصوص اهالی تولک ازخدمت گذار،مهمان ومسافردرخانه ومنطقه مربوطه شان تا پای وجان حفاظت میکردند.

شرح مختصر حادثه:
دریکی ازروزهای فصل اول امسال (بتاریخ 2ثور1392) ساعت 11 قبل ظهر تیم ازکارمندان، کارکن وصادق برنامه همبستگی ملی راهی قریه جات منطقه جواجه میشوندکه دروقت برگشت درقسمت بیابان سرکوه موسم به کادروکه در مسافه15کیلومتری مرکزولسوالی قراردارد با افراد مسلح روبرو میشوند ومی بینند که یک گروپ افراد مسلح سر راه شان نشسته اند.درین اثنا چند تن ازافراد مسلح به اطراف تپه های مسیرراه درحال آماده باش بوده ویک نفرمسلح به نزدیک موترمی آید درجلوآن زانو زده وبالای کارکنان داخل موتر آتش میگشاید ومرمی تفنگش به زیرتیرهای موتر ودروازه اصابت میکند واما کارمندان که دربین شان زنان نیزبودن ازموترپایین شده وبه خواست افرادمسلح ازموتر دورتر استاده میشوند افراد مسلح بعداز بازپرسی وتحقیق سایرکارمندان را رها میکنند تنها مسول دفترتولک را با خود به گروگان میبرند قرارگفته یکی از کارمندان برنامه همبستگی ملی که گفت: من گفتم وقتی شما مسول دفترمارا با خود می برید مایان را نیزباخود ببرید ایشان گفتند: که شماها دیگر به دفتر موسسه همکار CHA کارنکنید کارمند بازمیگوید: درست است اگرمن کارنکنم یکنفر دیگر حاضرشده کارمیکند مشکل شما حل نمیشود بازافراد مسلح میگویند ما این دفترکمک رسانی را بسته میکنم ودرادامه مشاجره وبازرسی افراد مسلح به کارمندیکه ازمحل بود اخطارمیدهد که دوباره برگرد وبرو وگرنه ترامیکشیم.
درآخر موتردفترازجانب افراد مسلح آتش زده میشود ومسول دفتررا باخود به سمت نامعلوم میبرند.
اتفاقآ یک نفر رهرو ازمنطقه میگذشت واز حادثه اطلاع حاصل میکند وفورآ به قریه جات نزدیک میرود وخبرمیدهد باشنده های قریه جات منطقه جواجه متحدانه به کمک کارمندان برنامه همبستگی ملی میشتابند ودریک اقدام بی سابقه ازکارمندان خودشان دفاع کرده وبا ساطت ریش سفیدان ومتنفذین قوم بعدازچند روز مسول دفترساحوی تولک موسسه همکار برنامه همبستگی ملی ازچنگ افرادمسلح نجات داده میشود ودرین جاست که پاداش محبوبیت ونفوذ خدمت گذاران مردم ازطرف خود مردم داده شده ونمی گذارند که اشخاص دیندار،صادق وخدمت گذارواقعی مردم بی مورد وبی موجب تهدید واذیت شوند مسول دفتر موسسه همکار درتولک شخص مسلمان، پاک نفس، دلسوز وپرتلاش است که وی درسطح تولک به خاطر احترام ونفوذ که دربین مردم دارد بنام کاکا یاد میشود.
باید یادآورشد که شعار برنامه همبستگی ملی چنین است:(این برنامه توسط مردم همراه مردم وبرای مردم )تطبیق میگردد. 
معمولا کار کنان به هدف کمک و خدمت به فامیل های فقیروبی بضاعت مسلمین به روستاها میرفتند اما کارکنان برنامه همبستگی ملی همیشه به توکل به خدا وامید حمایت مردم به دورترین قریه جات سفرکرده ومیکنند.
و اکثراین کارکنان ازخود قریه جات مربوط تولک بودند مردم نیز درک کرده بودند که خدمت گذاران ما بی دفاع وبدون حمایت نیروی امنیتی به محلات می آیند.
وهدف ومرام شان تطبیق وپیشبرد برنامه انکشافی مردمی واجتماعی میباشد،تا ازین طریق فقر را ازبین برده شود چون برنامه همبستگی ملی دولت ومخالفین را نمی شناسد وبه طرفداری ازهیچ کدام کارنمیکند درهرنقطه ومحل که مردم داوطلبانه بخواهند وراضی باشند برنامه باصلاحیت وگرداننده گی خود مردم پیشبرده میشود.
درجریان تطبیق برنامه علمای گرامی بزرگان قوم متنفذین وجوانان نقش وسهم مهم واساسی دارند بدون رضایت مردم وحکم شریعت هیچ حرف وعملی ازطرف برنامه بالای مردم تحمیل نمیشود.
چنانچه موارد زیادی مانند تغییر پروژه ،شیوه برگذاری انتخابات،بسیج سازی وانتخاب نیازمندیهای اولیه وغیره مسایل را مشاهد هستیم که مطابق توقع ونظرمردم تعین و تطبیق شده ومیشود.

 

پایان
عقرب 1392