آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

حـکومت محلی غور ضعیف ترین حکومت در روی زمین

 

ولایت باستانی غور که زمانی از با امن ترین  ولایات محسوب می شد اکنون آهسته ، آهسته مامن نا امنی ها گشته که در صورت تعلل وسهل انگاری شاید روزی برسد که وضع از کنترول خارج گردد وبرای اینکه روشنی بیشتر انداخته باشم به چند مورد کوچک اشاره می نمایم امید وارم که اولیای امور وکسانی که از دست شان کاری ساخته است توجه نمایند :

شهر چغچران : درین شهر به خاکستر نشسته با شهر وندان تنبل وبی سلیقه  رشته امور از هم گسیخته است طور مثال : اراضی ملکیت دولت وحریم شهر به ایما واشاره بعضی مقامات توسط اقوام کندیوال شخم زده شد وکمی پایان تر ازین محل شخصی دیگری بنام حاجی سخیداد با روح ارام اراضی را که هرگز در هیچ عصر وزمان مالک آن نبوده هر نمره آن را به قیمت 35تا 40هزار افغانی بفروش می رساند . وکمی پایان تر ازین محل در جوار لیسه عالی در زیر جوی سرکاری از طرف بعضی ها خط اندازی شده وادعای ملکیت می نمایند

میرویم به شمال شهر چغچران اراضی اطراف امنیت ملی واطراف میدان که ملکیت تام دولت بوده فعلا مورد حمایت افراد واشخاص قرار گرفته ودرین محل بود که دوروز قبل کارمند شاروالی وکارمند قضایای دولت  توسط غاصبین لت وکوب شدند وسامان آلات نقشه کشی شاروالی از بین برده شد . وکمی پایان تر ازین محل شخصی دیگری که سابقه فروش ومعاملات گوناگون را دارد با یک باند مجهز چارکلاه حریم شهر کوه های سلطانی وحریم کانال ها وجوی های را می فروشد این جناب را زمانی  افضلی  وزمانی هم احمدی وی را تا سرحد بندی کردن وفراردادن از غور مجبور ساختند  وامروز نه اافضلی است ونه هم احمدی ونه شمشیر عدالت حضرت عمر فاروق تا دست این اوباشان را قطع نماید . وکمی پایان تر ازین غاصب شخصی دیگری بنام توریالی در زمین سبز شهر ما بلند منزل تجارتی در بین فامیلی ها اعمار می نماید .

وبرای من این سوال پیدا شده که 2500جریب زمینی که حکومت سند دارد در کجا است ویا این چه توطیه است که علیه چغچران مرکز باستانی ولایت غور براه انداخته شده است .وشاید سوال من معمای بی جواب باشد .

وموضوع جالب دیگر که درین شهر بی پرسان یک شخصی با وزارت معادن وصنایع 1000متر مکعب سنگ تعمیراتی و1000متر مکعب ریگ را قرارداد نموده تا خودش توسط کارگران وشرکت شخصی اش تولید نماید وبه فروشد واین جناب سر راه گرفته وروزانه از مردم پول میگیرد وجالب این جاست که رئیس خدمات سکتوری با ملاحظ قراردادش چندین استعلام از وی نموده تا وضاحت در مورد قراردادش بدهد ولی به هیچ استعلامی رسمی  جواب نداده وحتی رئیس خدمات سکتوری به تمام ادارت سکتوری مکتوب رسمی صادر نموده وهدایت داده که قرارداد موصوف وضاحت ندارد وفسخ است وبر عکس این جناب روزانه سر راه دارد واز مردم خوش پول وگوسفندی پول میگیرد وحکومت محلی این دزدی آشکار را تحمل می نماید ووزارت معادن در غور نمایندگی ندارد تا موضوع را پی گیری نماید .

وضع در ولسوالی های غور  شاید بد تر از چغچران باشد در چغچران امنیت به ده کیلومتری خلاصه میشود مردم هیچ از حکومت نمی هراسند گروه های مسلح ، افراد مسلح ، قوماندان های  مسلح هرکس به ذوق وسلیقه خویش حکومت وکمیته ایجاد نموده اند . پروژه های انکشافی در هرجای که تطبیق شود شرکت باید به قوماندان محل باج بدهد به گونه مثال اداره که من دران ماموریت می نمایم یک پروژه را می خواهد   در ولسوالی دولت یار  برای بازسازی یک کانال بزرگ  تطبیق  نماید  قرارداد هم صورت گرفته ودرین روز ها زمانی که شرکت به ساحه رفته زورمندان محل برای شرکت دستور داده اند که 15فیصد قیمت پروژه را به شورا ی محل باج بدهد  وبعدآ می توانند کار نمایند در صورتی که شرکت قراردادی از ین پروژه شاید 10 فیصد در صورت که بخت با او یاری کند مفاد بگیرد  پس در چه صورتی می تواند پروژه را تطبیق نماید .

امنیت در شاهراه بسیار خراب است درین اواخر یک نفر مسافر را در مسیر راه غور هرات ناخن هایش را دزدان کشیده اند .

وهمین حالا که این مضمون را می نویسم منتظر هستم تا رئیس شورای مدرسه به دفتر من بیاید ومن به همرای او به نظارت بروم زیرا به تنهائی تشویش دارم رفته نمی توانم وازین می توان نتیجه گرفت که قدرت حاکمیت دولتی در غور از چه قرار است .

ومن منحیث یک شهر وند تقاضا دارم که مسئولین امور ،  بزرگان وهمه کسانی که کاری از دست شان ساخته است دست بدست هم بدهند ویک راه حل برای ایجاد فضای امن ومناسب جستجو نمایند .

 

با احترام

محمدامین وکیل

شهر چغچران

14حمل 1390