آرشیف

2015-1-8

عبدالقادر حيران غوري

حـق بدارد در پناه حفظ خود حیران تورا

بسم تعالی

ای غول استعمار ببین که چه ها کرده ی 
اسلا م را با اسلام کشته و تماشا کرده ی

از روی بقض کینه و حسد
در بین مسلمین نفا ق انداخته وجفا کرده ی

از ملت عراق لیبی و فلسطین عزیز
دریا خون جاری وبه ان شنا کرده ی

ان همه هستی سوریه عر بی را
به اتش کشیده ظلم اشکا را کرده ی

حقوق بشر گفته ی لاف حق زن زده ی
هر دورا پایما ل وخودرا رسوا کرده ی

به جای صالح وفصای امن وامان بشر
بمی اتم ساخته ی وجهان را تباه کرده ی

از غرب تا به شرق منزل نموده ی
همه جا لانه مکر وفساد را بنا کرده ی

تا کی بسوزی در ا تشکده بم انتها ر
اخر این فن ناورا بنا تودر ابتد ا کرده ی

حق بدارد در پنا ه حفظ خود" حیران " تورا 
چون زاول تا به اخر مکر د شمن بر ملا کرده ی

عبد القادر حیران غوری 18 سنبله شهرچغچران