آرشیف

2015-1-14

محمد ابراهيم آريائي

حـقـوق جـوانـــــــان در يك جامعه

 

جوانان در هر كشور نقشي اصلي را در باسازي و شكوفايي آن ايفا مي كنند. كشوري كه از نيروي بالنده جوانان استفاده درست نكند دچار خسارات مادي و معنوي فراواني مي گردد. طي سال هاي جنگ در افغانستان جوانان افغان اداره اصلي جنگ را ميان گروهاي رقيب به عهده داشتند و آنان نيز به جاي اين كه به دانشگاه براي فراگيري دانش گسيل شوند به جبه هاي نبرد خانمان سوز گروهي اعزام شدند. به همين دليل امروز آمار بي سوادي در ميان جوانان افغان تكان دهنده است در آستانه قرن 21 افغانستان از جمله محدود كشورهاي است كه جمعيت انبوهي از جوانان آن از نعمت سواد بي بهره اند. نكته مهم اين جاست كه بدانيم حتي سطح سواد ابتدائي    ( خواندن و نوشتن ) در ميان اين قشر آينده ساز بسيار پائين است . بسياري از اين جوانان طي ساليان جنگ معلول شدند كه امروز در كنار جاده ها به گدايي مي پردازند.
تا كنون دولت افغانستان كه به شدت در رقابت هاي داخلي و بعضآ تنش هاي اجتماعي و قومي درگير است . برنامه منظم و اصولي براي بسامان كردن وضعيت اين قشر را اريه نكرده است . بسياري از دولت مردان ما حتي انديشه خدمت به اين قشر كشور ساز را در ضمير و ذهن خود ندارند . در حاليكه در سايه فداكاري آنان از روي بازوان همين جوانان بالا رفته و به قدرت رسيده اند و اينك زمام حكومت را در اختيار گرفته اند.
افزون بر اين امروزه آن عده از جوانان جوياي تحصيل كه از مكتب ها فارغ مي شوند و بصورت شايسته و با يسته جذب پوهنتون هانمي شوند و در نهايت مجبورند به ترك تحصيل رو آورد . و عازم كشورهاي همسايه شوند . گزارش ها وجود دارد كه در اثر نا كار آمدي و نبودن فضاي كاري و اشتغال بسياري از جوانان به كارهاي غير اخلاقي اعتياد به مواد مخدر و حتي جذب شدن به گروهاي مخالف و مافيايي روي آورده اند. اين امر مي تواند آينده افغانستان را در ابعاد فكري فرهنگي و نيز عرصه هاي اجتماعي اقتصادي و امنيتي با تهديدات و چالش هاي جدي مواجعه سازد . دولت افغانستان به دليل طرفيت پائين ايجاد فرصت هاي كاريابي زمينه نقض حقوق جوانان را فراهم سا خته است . عدم استفاده از بازوي جوانان و توانايي ها و استعداد خلاق آنان باعث شده است تا روند بازسازي در افغانستان بسيار به كندي پيش برود تداوم اين وضعيت مي تواند خطر هاي جدي پيش روي جامعه د ر حال گذار  افغانستان تلقي شود و افغانستان را از اين نيرو با لنده خلاق و پر توان محروم سازد.