آرشیف

2015-12-14

afrotan

حــی عـلــــی الـفــــلاح !

کلید صلح در زور خانه ها ی اززنگیان مست ؟

پيوسته به گذشته بخش نود ودوم :

نخست بايد جدأ عذرخواهی کنم بحثی را که به مثابه ستون فقرات تمدنی و فرهنگی جامعه ما و هرجامعه ديگر بشری آغازيده بودم نا تمام ماند ودر برابر سيلی از تحولات و حوادث سياسی و اجتماعی نتوانيستم تاب بياورم وريشه های آنرا از کوثرانگيزه های آن به بحث نگيرم ، بنأ سعی خواهم کرد آن مبحث فلسفی و تاريخی ی که پايه واساس هر انديشه و تفک ِر اعم از دينی و غير دينی را تشکيل ميدهد را دريک فرصت ديگری درحد توان و توشه علمی ام مورد تحليل وارزيابی قرار خواهم داد
 

ادامه مطلب اینجا