آرشیف

2015-3-24

گل رحمان فراز

حــیــــرانــــــم!

از آتش زده شدن ایلایی فرخنده
از فتوا صادر کردن بی موقع داکتر ایاز
از فیر بی هدف حسن زاده بالای فرخنده
از میله رفتن ع و غ به امریکا
از سوال پیچ شدن علومی توسط وکلا 
از بیرون راندن بشردوست از مجلس
از برف باری های ماه حمل
از ایستادگی دلیرانه ی زنان
از تعویق خودسرانه ی پرواز ها
از کارکرد نا معلوم نماینده ها
از مزاحمت های جوانان نخبه
از ربودن های گروهی داعش
از خر خشه های پارلمان از حکومت
از خان بودن کندال خان در گل سیاه
از بی دینی های اسد بودا
از تهمت های بی مورد مستعاران
از خر تجلیلی های فعالین مدنی
از جفای غیر عادلانه ی کانکور غور
از چانس دهی تعصبی استادان دانشگاه 
از قروتکی های دانشجوبان دانشگاه 
و از …………!

با ارادت 
گل رحمان فراز