آرشیف

2014-12-26

غلام ربانی هدفمند

حــــمّـال سـیـاســــت

 

 

انسان و هست و بودش ، اموال سیاست
پژمرده ، زیر پای ؛ حمّال سیاست
گُم شُد رَۀ  دین و دنیا ز بَسکه:
شیون زده ، در فلم و سِریال سیاست
آوای قلم تا حال ، از مَهد کودکی:
بند مانده، دست و پایش؛ در جال سیاست
اوراق کتاب و ، دَر و دیوار مدرسه:
آزرده و مجروح ز قیل و قال سیاست
مردم همه بیکاره ، بی نان و دَر بدر:
دهقان دَروید، کشت و آمال سیاست