آرشیف

2016-5-29

mhadad

حــــق سـتــانــــــی

همان اول که آدم، خود خطا کرد
همه تقصیر ، بر دوشِ حوا کرد

بدین سان، زن ستیزی گشت آغاز  
خدارا هم ،چو خود ظالم خدا کرد

سوره ها پیهم رسید از آسمان
به حقِ مادران ،جور وجفا کرد

زنان را نصف مردان گفت افسوس
بدین ترتیب،اوتبعیض ابتنا کرد

به زن یک هشتم ِ میراث فرمود
تعصب را  بپا ، تا انتها کرد

برای حق ستانی، بهر زن ها
به حق باید چنین یک التجا کرد

چه کرده مادرم برتو؟ خدایا!  
چرا تنها به مردان اکتفا کرد؟

فرست ازسر، بما آیاتِ چندی
درآن باید به زن هم اعتنا کرد

مسعود حداد
16 می 2016