آرشیف

2016-7-2

محمد سرور انوری غوری

حــــــق :

      عبارت ازامتیا ز که توسط قانون برای شخص داده شده است ودیگران مکلف به رعایت آن میباشند .
انواع حقوق  :-
حقوق به سه بخش تقسیم شده .
1- حقوق مدنی :- حقوق است که زنده گی شخص را درحیات روزمره تنظیم مینماید مثلآ نکاح ، طلاق ،تصرف مالکانه در اعمال شخصی ، گشت وگذار آزادانه، حق کاندید ، حق رایدهی وغیره از جمله حقوق مدنی انسان ها است .
2- حقوق معنوی :-  حق است که انسان با داشتن آن افتخار میکند  مثلآ علم ، دانش ، منصب  شخصیت نیک وسایر افتخارات .
3- حقوق سیاسی :- حق است که به وسیله گفتار ، انتقاد ، تظاهرات  بیان قلم وغیره بخاطر تامین حقوق مادی ومعنوی  ابراز میشود در صورتیکه درآن منافع عامه متضرر نگردد وغرض رفع مشکلات عمومی یا فردی مورد استفاده قرارمیگیرد .