آرشیف

2015-10-28

محمد سرور انوری غوری

حــــــــوادث طـبیعــی:

حا لات اضطرا ری یا حالات فوق العاده یک پدیده خاص طبعی بوده که ندرتآ به وقوع پیوسته ویاهم عبارت ازآ فا ت سماوی میباشد. که اکثرآ اوقات بطورناگها نی وغیرمترقبه وآنی بوقوع می پیوندد.
درهمچوشرایط ایجا ب می نما ید تا درمقا بل چنین وضعیت نهایت اساس با درنظرداشت میتودهای ویا عوامل ششگانه (  TC –METT  ) وظیفه ، اراضی ، دشمن ، قوت ها ، زمان ، اها لی ملکی واقلیم جوی معلومات دقیق ازچنین حالات حاصل نموده  وا قداما ت عا جل وفوری کمک وهمکاری را مطابق به امکا نا ت موجوده خویش برای متضررین حاد ثه بعمل بیا وریم  . 
ابتدآ تشخیص نوعیت خطروحادثه را با تا ثیرات که درسا حه برجا گذاشته دریافت نمایم .
اتخاذ تدابیر:
– کمک نیروهای امنیتی ، حکومت محلی ومردم محل به آسب دیده گان.
– تدابیر شدید امنیتی.
– اندازه تاثیرات وارده سانحه که بالای محیط ، منطقه و اهالی که درآن ساحه زنده گی دارند آنرا دریا فت نموده.
– مطا بق به شرایط ووضعیت حقایق و محدویت آنی را سنجیده  با درنظرگرفتن وجایب ومسولیت های مسلکی که درقبا ل همچو حواد ث وسانحه عایده که ارتبا ط به ما دارد خودرا آگا ه سازیم . ابتدآ تشخیص نوعیت خطروحادثه را با تا ثیرات که درسا حه برجا گذاشته دریافت نمایم .
– نجات آنعده کسانیکه زیردیوارها وغیره گیر مانده اند.
– انتقال وکمک به زخمی ها ومردم محل به جاهای امن .
– فراهم ساختن کمک های اولیه بمردم آسیب پذیر.
– جلب کمک های جامعه جهانی بمردم آسیب پذیر.
– بازگشتاندن زندگی عادی مردم بحالت اولیه شان.وغیره کمک ها.
– نظر به امکانات پیش از واقعه تدابیر پیشگیرنده را باید اتخاذ نمود تا از تلفات وضایعات جلوگیری بعمل آید.بنآ در مورد حوادث باید متذکر شد که دو مرحله را پشت سر گذشتاند .یکی قبل از حادثه . دوم بعد از وقوع حادثه.