آرشیف

2015-1-12

محمد سخی صبوریار

حــرکت، بـجــاه ولـــــی بی مـوقــــع

 

به همه مردم عزیزوپاک طینت غوریان باغرورم سلام وعرض ادب دارم .
میخواهم رابطه به تظاهرات حق خواهی مردم این دیار بی یارم مطالب را به کسانیکه میخواهند ازاوازپاک این مردم کردت اخذ نمایند به مردم واقعیت های را بازگو نمایم. 
شاید همه درجریان باشند که بودجه دولت ازمرحله اغازتا انجام کدام مراحل رامیپیماید اول بودجه انکشافی هروزارت براساس اولویت های که دل وزیرصاحب میخواهد واشخاص افراد دلخواهش فرمایش میدهند اولویت بندی میشود وبرای هرپروژه بودجه مشخص درپلان گرفته میشود بعدا به وزارت مالیه میرود وجناب وزیر صاحب مالیه هم اظهارنظر میکند وزیری یا وکیلی که خواسته باشد پروژه برای مردمش دریافت نماید تلا شش ازین جا آغازمیشود والی که خواسته باشد به مردمش ویا پروژه اخذ نمایدوزیر سکتوری را به هراساس که باشد قناعت میدهد تاوزیر صاحب برای پروژه هایش بودجه درنظر داشته باشد مسئولیت وکیل صاحب ها این است تا وزیر سکتوری ووزیر مالیه را قانع سازند تا پوروژه پشنهادی شان شامل بودجه انکشافی سال مالی گردد .بودجه به وزارت مالیه میرود بعد ازابراز نظر شورای وزیران به مجلس نمایندگان میرود تا بودجه پاس شود این جاست که وکیل صاحب ها تلاش اعظمی خودرا انجام میدهندتا پروژه های پشنهادی مردم شان شامل بودجه سال منظور گردد متاسفانه وکیل های مردم غور تلاش های لازم را انجام داده نتوانستند تا پروژه های که ازهرلحاظ دراولویت کاری مردم غور بود شامل بودجه انکشافی سال مالی گردد بخاطریکه خودرا به مردم غم خوار جلوه دهند عوام فریبی نموده مردم را بنام تظاهرات درجاده ها میکشانند وقتیکه بودجه سه مرتبه ازپارلمان رد شد درکجابودیدکه مردم رابه همایش دعوت نمایئد تادیگر وکیلها ونماینده گان افغانستان اواز برحق مردم را شنیده حداقل میگفتند که این مردم حق میخواهند .وقتی بودجه منظور شد آواز حق خواهی مردم درمقابل یک عمل انجام شده قرار گرفت دیگر وزیر بودجه برای پروژه ازکجا پیداخواهد کرد .یک تعداد دیگر میخواهندتا با سفرهای نمایشی ومردم فریبی به کابل بروند وتعداد وزیر صاحب های بی انصاف را ملاقات نمایند چندتادروغ تکراری به مردم غور هدیه نمایند این ها همه خدمت نه خیانت است از چند لحاظ اول چراپروژه قبل از پلان وزیر سکتور یعنی موضوع سرک چرا قبل ازپیش بینی بودجه سرک سازی وزارت فوائید عامه همرایش موافقه نشد تعهد وزیر وموافقه وزیر مالیه گرفته نشد تا وزیر متعهد گرددبودجه مشخص را بخاطر سرک یابرق ازوزیر انرژی دربودجه سال روان مالی درپلان بودجه انکشافی درنظر بگیرد دیگروزیر صاحب ها هم همین قسم .این ها موارد بودند که هم نماینده های مردم غور وهم هیئت رهبری مقام ولایت تلاش های را میتوانستند انجام دهند البته این موارد مسئولیت ازنماینده های مردم است تا همه دست به دست هم داده یعنی 6نفر وکیل 2نفر سناتور یکجا نزد هروزیر که مراجعه میکردند وفشار لازم را ازادرس برحق مردم میخواستند حتما نتیجه مثبت را درقبال میداشت ولی متآسفانه که وکیل صاحب های غور دو نفر به یک راه نمیروند چه رسد به اینکه 8نفر نماینده مردم بخاطری یک موضوع که به منافع عمومی مردم باشد اقدام عملی نمایند .بهر حال درسال های اینده برای نماینده های مجلسین مردم غور توفیق وحدت نظر وعمل خواهانم .تشکر . صبوریار