آرشیف

2015-1-7

مولوی صالح محمد دانش

حــرمـــت و اضـــــــرار شـــــراب

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ" سوره مآئده آیه" 90
ای کسانی که ایمان آورده اید ، جز این نیست که شراب و قمار و بت های نصب شده ( عبادت آنها و قربانی برای آنها و خوردن گوشت آن قربانی ) و تیرهای قرعه قمار ، نجس و پلید و از اختراعات شیطان است ، پس از آنها دوری کنید ، شاید رستگار گردید. وعن ام سلمه رضی الله عنها قالت : نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن کل مسکر ومفتر ترجمه :ام سلمه " رض" گفت پیامبراکرم " ص" ازاستعمال هرنیشه آور ومختل کننده عقل نهی نموده است 
وعن ابو سعید الخدری رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : لاضرر ولاضرارفی الاسلام . ترجمه : ابوسعید " رض " گفت : رسول الله فرمودند دراسلام ضرر رساندن وضرر پزیری نست . وعن ابن عمر رضی الله عنه : ان رسول الله صلی الله علیه وسلم : کل مسکر خمر وکل مسکر حرام . ترجمه : ازابن عمر " رض" روایت است که رسول الله فرمودند هرنیشه آ ور شراب است وهر نیشه آور حرام است وعن عبدالله ابن عمر قال :قال رسول الله صلی الله علیه وسلم . ترجمه : فارسی حدیث پیامبر فرمودند کسی که شراب را مینوشد خداوند تاچهل روز نماز ان راقبول نمیکند پس اگر توبه کرد توبه آن راقبول میکند واگردوباره عود کرد ونوشید باز تا چهل روز نمازانر قبول نمیکند تاتوبه نکندو اگر سوم دفعه عود کرد باز تا چهل روزنمازانراقبول نمیکند تا توبه نکند واگرچهارم دفعه عود کرد خداوندتوبه انراقبول نمیکند وانرااززرداب اهل دوخ می شاماند .رواه الترمیذی , والنساءی , ابن ماجه والدارمی مشکوة شریف ص—–317—318 محتوای احادیث فوق وتوضیح آن: این است که یکی ازنامهای خداوند " ج" رحیم است .پس بامهربانی خود سزاوار نمیپندارد که بنده اش متضریروزیان آور دردنیا, دوزخی و روی سیا درعقبی گردد. وهمچنان اوپیامبری که امتی گویان درازدنیا رحلت میکند وکی این مرض ملهک را در امتی خود جای میدهد .خداوند متعال انسان را به واسطه عقلش گرامی داشته است . وبرایش وحی فرستاد, تا عقل اوراحفاظت کند وجامعه بشر را ازگودال ضلالت, گمرای درساحل نجات ورستگاری بکشاند . پس او اشیای که این نعمت بلاعوض را فاسدوخساره مند سازد خداوپیامبرش آن را نهی کرده اند.خداوند عقل رامعیار تکلیف قرارداده .وانسان ازاین میتواند خیر شر, خوب بد,سیا سفید , نفع ضرر راتمیز دهد .انسان ضعیف الایمان که خوشی هایش را درمیکدها ,میخانه ها ومخدرات جستجو میکند واو بی بصیرت خوده دردام امراض عصبی وعقلی گیرمیدهد .جسم وبدن سالم خدادادی را نصفه میسازد وتوازن روی یش را برهم میزند ,عقل سلیم را مختل می نماید .اخلاقش رافاسد واز فرمان خدا و رسولش سرپیچی نماید آیا گنای کبیره نست بلکه هست امرض راکه تولید منماید قرارذیل است :

1. تیز هوشی را ازبین میبرد
2. شرم وحیا راکم میکند
3. حواس رامختل میسازد
4. تنبلی وفتور راببارمیاورد
5. سیطره برنفس را ازدست میدهد
6. مروت ومردانه گی رادورمیکند
7. روابت اجتماعی رانابودمیسازد
8. فتنه های خوابیده رابیدارمیکند
9. ازقدرت تدبیر برای فایق آمدن بمشکلات عاجز میماند
10. نظام خانوادگی ازبین میرود
11. عزت ,شرف وشخصییتش دربین جامعه جریحه دارمیگردد
12. ثروت ودارای را صدمه میزند
13. انسان رابسوی خشونت وبدرفتاری سوق میدهد
14. ازیادخداوند غافل میکند

پس بیاید قضاوت کنیم چی می ماند؟ بناأ وظیفه همه مسلمانها هست که کسی رامیبینند ویاخبردارند مبتلابه این مرض مهلیک است بشکل ازاشکال انراتوصیه وتوبیخ نمایند تا بتواند انر اازحمله این پدیده شوم ومنفور نجات دهد که این رابالای حسنات میگذارد. بعد ازخداوند هادی ورهنمای مطلق است که انسان را ازهجموم حملانت مضره نجات میدهد . پس این جوهربی بها بسیارقابل حفظ ونگهداری است که باید حقظ گردد والسلام