آرشیف

2015-8-13

محمد سرور انوری غوری

حــرف واقـعــی :

در حالی که شهروندان قابلیت رو به رشد خود را برای بسیج کردن مردم ، برای حقوق و آزادی هایشان  نشان داده اند، با وجود این، افراد برگزیدۀ قدرتمندی که آنها سلطه شان را به چالش کشیده اند نیز به آنها ضربات متقابل می زنند. طی بیش از یک دهه  گذشته، بعضی حکومت ها در سرتاسر جهان آزادی هایی را که جامعۀ مدنی برای دستیابی به آنها تلاش می ورزند، مثلآ آزادی بیان، آزادی تشکیل انجمن ، برگزاری اجتماعات و آزادی دسترسی به اطلاعات ،به بهانۀ تقویت امنیت ملی، اقتصادی وسیاسی آزادی ها را را محدود کرده اند. اقدامات قانونی، مالی و فن آوری وهمینطور سرکوب، مبارزات تخریب شخصیت ها و تحت نظر داشتن، آدم ربایی، شکنجه و ترور توسط دولت ها و افراد ذینفع به کار گرفته شده ، تا این آزادی ها را محدود کنند و از ادای نقش مهم نظارتی جامعۀ مدنی جلوگیری بعمل آورند.