آرشیف

2015-1-25

عبدالواحید رفیعی

حــرفــــه ي دلاكي

 

20/عقرب 1387

به دنبال افزايش تجاوزجنسي خصوصا ازنوع بكر ودست نخورده آن، تجاوزبراطفال خورد سن ، مثل تجاوز سه پسربريك پسر ده ساله درهرات يا تجاوز دوازده نفربريك دختر12 ساله دركابل ونظاييرآن که نیازبه یادآوری نیست ،همه مردم سردرگريبان فروبرده تا علت اساسي اين عمل را پيدا كنند. خصوصا كه سو‍‍‍‍ژه جذاب براي رسانه هاي وطني شده است وشبانه روزچندین بارآن را با آب وتاب انعکاس میدهند تا جایی که حتی دولت هم خبرشد. درپی شیوع خبردرسراسرکشوروبرای جلوگیری ازشیوع عمل، دولت به دنبال چاره شد ، ولی هرچه فكركرد راه به جايي نبرد ُ به ناچارتیری درتاریکی رها کرده ، براي پی بردن به علت اين همه تجاوز باردیگر  متوسل به کمسیون شد وكميسيوني را تشكيل داده وتاكيد كرد كه اين كميسون هرچه عاجل ترنتايج بررسي هاي خودرا به دولت ارائه دهند . كميسون هم مثل كميسيون هاي قبلي بعد ازطي مراحل واخذ بودجه وخريد موترو کرایه دفترو دستک و وسايل بررسي ، به دنبال پيدا كردن علت راه افتادند وبعد ازتحمل مشكلات زياد وتشكيل جلسات ومشوره با تعدادي ازكارشناسان امورتجاوزوتحقيق وتفحص علت آن را تشخيص داده به دولت ارائه دادند . بنا به تشخیص این کمیسیون ، علت اصلي افزايش تجاوز جنسي براطفال خورد سال ،چیزی نیست به جزازبين رفتن حرفه ي مقدس دلاكي وانقراض نسل دلاكان ازكشور  . لذا این کمسیون ازدولت جدا خواهشمند است که هرچه زودترطرحي را براي احيا وزنده كردن اين حرفه مفيد تدوين وبه مجلس شوراي ملي ارائه نمايد . درهمین حال این کمسیون طي يك اطلاعيه ازطريق رسانه های عمومی  به همه دلاكان ، كه هم اكنون تغييرشغل داده به کارهای دیگرمشغول اند ، خبرداده است تا هرچه زود تربراي نجات جان بقيه افرادي كه قراراست  درآينده مورد تجاوز قرار گيرند ، به شغل اصلي شان که همان دلاکی بوده است ، روآورده آن را احيا وراه اندازی كنند . كميسيون به اين نتيجه رسيده است كه دولت هرچه سريع تردرايجاد وراه اندازي حرفه ی دلاكي سنتي اقدام نماید وهمچنین بنا به تشخیص این کمیسون كساني كه دست به تجاوز جنسي ميزنند به صورت ناقص دلاكي شده است ُلذا باید دوباره دلاکی شوند واین چنین کسان را به جاي دستگیری وفرستادن به محكمه و زندان ، دوباره باید به دست دلاكان داده تا نواقص كاري را برطرف نمايند. هم چنين اين كمسيون ازدولت خواسته است تا طرحي را مثل طرح واكسيناسيون فلج اطفال با همكاري وزارت هاي مربوطه تدوين كنند تا با استفاده واستخدام دلاكان محترم  به درب حوزه هاي پوليس واردوی ملی ودرب خانه ها مراجعه كرده كساني راكه  تشخيص ميدهند دردل شان تمايل به تجاوز جنسي دارند شناسايي وازنودلاكي كنند . اين طرح به صورت سراسري بايد اجرا گردد .

 این بود پیشنهادات کمیسیون مبارزه با تجاوزات جنسی براطفال ، دیگرخود دانید …. پایان