آرشیف

2014-12-29

رامین رحیمی

حـاصل تجـربه ی تـازه٬ ناقـل خـــود وجــامعـه

علل اصلی رابطه های نامشروع در کشور بی فرهنــگ مان افغانستان چون: ارتباطات جنـسی٬ ارتباطات تلفونی٬ داشـتن دوست پسر ودوست دختر وجلب توجـه کردن بــدن و خــود (متــرقی شدن نـسل جــوان اسـت).
منظور از مطلب فوق الذکر اینست که نـسل جـوان؛ نسلیکه بیشتر دخـتران را در برمیگیرد متــرقی شدن شان باعث اغـفال (گمـراهی) ولا دیـــن شدن شان میشود؛ طوریکه امــروزه تاثیرات بـد آن در جامعه مان دیده شده و روز بروز افــزایش پیدا کرده وجامعه را سـوق به نابــودی وگـسستــــگی میدهــد. 
بیشتر دختران و کمتـر پسران در کشور مان تا دروس لیسـه مکتب دارای تمام اوصـاف اسـلامی٬ عقلـی وعقیــدتی بوده ولی وقتی یه دانشــگاه راه یافتند ویا شروع به پیشــرفت خود نمودند معـتقد به بعضی افــکار های نا استـوار خیــالی (احساسی) میشوند بطور مثال: در قـدم نخست این گروه دختران وپسران از جامعه دید برعکس گرفته برای انجام ندادن به انجام دادن کاری دست میـزنند وبه چشم میخورد بیشتر دختران وقتی متـــرقی میشوند ۳ بر ۴ شــان دارای دوست پسر (بی اف) بوده و اورا همــراز خود مینــامند.
در قدم دوم این دختران آهستـه آهستـه شروع به فیشن هـای بیــرون از خانه نموده٬ حجـاب را عادت کهــن ودور از منطـق پنداشته تا جاییـکه لباسهای شهوت انگیز بر تن کرده ومـدعی هستند که هر شخـص حق مسلـم بر افـکار خویش داشته و دیـگران هم باید احتــرام بگذارند٬ بدبـختانه این عمل طوری گسترش میابد که در اواخــر حتی برای فامیل شان هم همان فیـشن هـا را میکنند.

حـاصل تجـربه ی تـازه٬ ناقـل خـــود وجــامعـه

منطقــا در کشوری چون افغانستان که این گروه جوانـان به باور پیشرفت کردنش هستند روز بروز پســرفت کرده و داخل فرهنـگ مزخــرفی میشود که بمراتـب در کشورهای غربــی هم وجود ندارد و دلیل بر اینست که جوانان خود را از ازدواج مـحروم ساخته و شـعار میدهنـــــد 
(مـــا دختــــران متــرقـی نـمـیخـواهیــــم)

رامین رحیمی