آرشیف

2016-3-26

گل رحمان فراز

حضور سخنگوی طالبان در شبکه اجتماعی جهان!

حضور سخنگوی طالبان در شبکه اجتماعی جهان!

طالبان بعد از اینکه طالبان دست به دهشت افگنی های در افغانستان زدند و از طریق همان دهشت و وحشت نامی خویش را فام رسانه ها، مطبوعات و کشور های مختلف بحیث چهره خشن و خشونت زا ساختند، اینکه حکومت افغانستان بصورت رسمی حضور وحشیانه شان و ترس از حملات تخریب گر شان را پذیرفت، دست به یک سلسله فعالیت های حکومتداری قشلاقی نا مشروع زدند که عبارت از ایجاد و تأسیس دولت (امارت) اسلامی و تعین اعضای کابینه و مقامات محلی است.
در طول چند سال که طالبان رهبری حکومت نا مشروع امارت اسلامی را در بعضی از نقاط افغانستان داشتند، کفایتی نتوانستند علاقه مندی مردم محل را بر فعالیت ها و روند حکومت داری شان حاصل نموده و معطوف بدارند چون پایه های مستحکم دولت امارت را زورگویی، دهشت، وحشت، جمع آوری غنایم، جزیه، تکه داری، حضور مسلحانه، فتوا های نا بکار، قتل و کشتار افراد دولتی، قاطع طریقی، منفعت طلبی، نا فهمی و نا مسلمانی تشکیل می دهد.
نظام امارت اسلامی طالبان در افغانستان که همه مردم افغانستان آنرا به تجربه گرفتند یک نظام خود کامه (استبدادی)، قوم گرا، ضد فیمینیست و سراسر حکومت تحت حاکمیت جاهلان بود. در این نظام اسلام به شکل ظاهری اش تمثیل می شد و سخن های زیادی در باب باطن اش ناگفته و بر زیر آسمان ها مانده است.
حضور ذبیح الله مجاهد در بدنه رخنامه و شبکه های اجتماعی دیگر دور از وحشت نیست و نمایانگر موشگافی، کشف و استخبارات جدی و ماهرانه ی طالبان در رابطه به افراد باشد که از این طریق به سرکوبی نظام نا مشروع شان می پردازند جدی پیگیری نمایند و حق اش را بدست اش بدهند.
ذبیح الله مجاهد – سخنگوی طالبان برای رسانه ای سازی فعالیت های این گروه از خود شهامت های زیادی نشان داده است، کلیه فعالیت های طالبان را در رسانه های صوتی و تصویری انعکاس داده است که خودش برای کشتن مردم بی گناه و خصوصاً زنان و اطفال دست باز داشته است.
به امید اینکه بخش کشف و استخبارات قوه های نظامی دولت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه دست گیری و شناخت همچون اشخاص فعالیت نشان داده و دستگیر شان گرداند تا باشد که مردم افغانستان به امن و رفاه زندگی خویش را به پیش ببرند.

با احترام
گل رحمان فراز