آرشیف

2014-11-22

صالحه وهاب واصل

حضور دلبر

 

از شــوق لبت بــــاده به گفتار آمـــــد
وز خنده ء تو گل ز بر خـــــار آمـــد

شد زنده سحـــر ز روی فرزانـــهء تو
وز جلـــوهء تــو خنـده با گلــــزار آمد

لب تشنه و دل خسته نشستم بـه رهت
تا لطف حضـورت به من زار آمــــد

ای وای که از لــذت وصلت مــــردم
سر تا قــــدمم لــــرزه به یک بار آمد

بیرون نرود لحظـــهء از خـــاطر من
یــادی کــه ز تــــو دلبر ایــــار آمـــد

دیگر نتــــوان کـرد عــــلاج عشــقت
کز جلـوه ات ای شـوخ ستمگار آمـــد

«واهب» که نداشت هیچ امید وصلت
از آمــدنت امیـــــد دیــــــدار آمـــــــد

 

21-09-2010
صالحه وهاب واصل
هالند