آرشیف

2015-11-10

جمشید زمانی"الف هه"

“حضرت لیلا”
گاهی خوب است که رسوا بشوی
عاشق حضرت لیلا بشوی
یا کمی مزه ی از عشق دهی
خالی از شور وشرر ها بشوی
مثل انگو بگندی وکمی
عطش شیشه وتکا بشوی
گاهی خوب است شوی عاشق و مست
یا چون من راهی صحرا بشوی
گاهی خوب است دلت را بدهی
فارغ از دغدغه اش تا بشوی
تا شوی زود کمی مست و خراب
باید اول زه خودت وا بشوی

 
جهان سپاس