آرشیف

2014-12-12

الحاج سید محمد رفیق نادم

حصار

گـــرشـنــاســـی خــــویـش را آب گـــل          آدمـــیـــت را بــــدان گـــر عـــاقــــلِ
حــاصـلــت آن اســـت تــا آدم شــــوی          غـیـر آن از تــو نـبـاشـــد حـاصـــلِ
آدمـــی را حــق کــرامــت داده اســـت           زیــن کـلام حـق چــرا چـون غـافـلِ
کـفــرومسـلـــم هـــرد و را اکــرام داد          گر شوی مشکوک بـی شک جاهـلِ
علم و حکمت عقل ودانش داداوست          گـر نـدانـی ایـن سخـن بـس عـا طلِ
خیـر بسـیـار اســت در انـعـــام حـــق          از ســر هـمــــت بـجـــو گـــر قــایـلِ
عزت مردم حـصـار وصخــره اســـت          غـیــر آن گـرفــکـــر کـــردی زایـــلِ
مشکل مشکل تـراشــی سـاده اســت          مشکل است گـر حـل نمائـی مشکلِ
دلـخــراشــی نـیســت کـار عـاقــــلان          دل بـدســت آور اگــر صـاحــبــــدلِ
آب روی مـردمـان نیسـت آب جـوی          گـر چنـیـن دانــی خـــری انـدر گــلِ
(نادما)انسانـرا قـدرش بـدان
گر برای قدر خود خود نائل