آرشیف

2014-12-15

استاد خیرالاحد غوری

حصار سیفرود:

ازمحکمترین حصارکوهستان غور بوده که بنای آنرا سلطان بهاءالدین محمد سام بن عزالدین حسین نهاده و از مقابله های سختی که در زمان حمله ء چنگیز خانی درین قلعه به وقوع پیوسته شهرت واهمیت آن دو بالا شده است . صاحب طبقات ناصری یکی ازجنگهای این قلعه در مقابل عساکرمغل چنین ذکر میکند" چون سلطان محمد خوارزم شاه از طرف بلخ به طرف مازندران رفت فرمان داد تا ملک قطب الدین آن قلعه را عمارت کرد و فرصت اندک بود و بر بالای قلعه یک حوض بیش عمارت نتوانست . بعد از آن فرمان بدو ماه لشکر مغل در آمد و بیش مجال عمارت نماند و در آن حوض به قدر چهل روز آب به جهت اهل قلعه جمع کرد . لشکر گاه مغل به اطراف غور درتاخت و جمله مواشی غور از همه اجناس بدست کفار افتاد و اهل غور از درمی چهار دانگ شهادت یافت . ملک قطب الدین با لشکر خود در آن قلعه پناه جست".
به ادامه مطلب فوق باز صاحب طبقات ناصری می افزاید که : (منکوته نوین) و (فراچه نوین ) و (البر نوین ) را بالشکر انبوه به پای آن قلعه آمدند و چون ایشان را معلوم شد که اهل قلعه را آب اندک است در پای سیفرود لشکرگاه نصب گردانیدند و جنگ را در آغازیدند و مدت 50 روز بر آن قلعه جنگ های سخت کردند . قلعه سیفرود بالاخره ازین محاصره خلاص گردید و مجددا بسال 617 هجری سپاه مغل بر آن حملهء وحشیانه آورده و محو و فنایش ساختند . 
بلی 17 سال پیش که من در پی مطالعات اماکن مشهوره و تاریخچه معماری غور قدیم بودم گذرم به این منطقه تاریخی زادگاهم شد با کمال تاسف کمره ای را که خود داشتم به نسبت افتادن به زمین از کار افتاده بود موفق به گرفتن عکس ازین دیواره های قلعه های مستحکم و تاریخی غور کهن نشدم . با افسوس فراوان از آنجا به کابل برگشتم . خوشبختانه در هفته گذشته جناب استاد غوری یک تعداد عکس های ازین بناهای تاریخی سیفرود و ورشک را درسایت جام وزین غورنشرکردند که با دیدن آن همان لحظه فکرکردم که درپهلوی این حصار های تاریخی قرار دارم . 
البته در مورد حصار ورشک ویا ورکش تبصره مختصری را در ادامه نظر استاد محترم غوری صاحب نگاشتم و بعد فکر کردم تا در باره سیفرود نیز آنچه از منابع تاریخی و چشم دید خویش دارم با همه دوستان سایت پر خواننده جام غور شریک سازم . امید این معلومات مختصر و ناچیز کمکی باشد برای محصلین و کسانیکه علاقه به تاریخ امکان و بناهای قدیم غور دارند.

با عرض حرمت.