آرشیف

2015-1-31

محمود محبوبي

حسن خـلـــــق

 
 

 786
حسن خلق یک عطیه خداوندی است که درنهاد هر انسان نهفته بوده وانسان است که آنرا چگونه تبارز می دهد ، انسانها درمجموع حیثیت شیر تازۀ را دارند که درظرف انداخته شود .
اما می بینیم که درمرور زمان شیرازه بالا آمده خود را نمودار می سازد که نسبت به بقیه شیر ازلذت ،اهمیت وارزش بسزای برخوردار است .همچنان انسانها ی نیک سیرت وخوش خلق به اثر روش وبرخورد آدم گونۀ خود نسبت به دیگر اشخاص متمایز بوده درجامعه جایگاه وموقف خود را احراز می کنند ، از نظر روانشناسان سیما وچهرۀ ظاهری انسانها نمایانگر اندوخته ها ما فی الضمیر وباطن آنها می باشد انسانهای نیکو سیرت سعی وتلاش  می کنند تا با همنوعان خود سلوک وریه نیک داشته خود ،جامعه ومحیط خودرا بسازند .
بناءا یک دانشمند نظر به تحلیلی که از اخلاق نیکو دارد چند واژه را در انگلیسی نوشته وبرای حروف هرواژه ارقام را درنظر گرفته وارقا م آنرا جمع نموده که تا چند فیصد سطح زندگی را ارتقاءمی دهد ،این عملیه ادامه یافته که هر واژه چند فیصد را احتوا نمود ه بگونه مثال سخت کوشیدن %98 ودانش %96 وهمچنان دیگر واژه ها فیصدی های مختلفی را دربر گرفته که هیچ یک سطح زندگی را صد درصد بالا نبرده بلکه یگانه راه که زندگی را بمدارج عالی می رساند حسن خلق  گفته می شود خوانندگان محترم که با زبان انگلیسی آشنایی دارند مطالب زیر ATTITUDEبوده که آنرا درزبان انگلیسی
را مطالعه نموده شیوه وروش که زندگی مارا به سطح عالی ارتقاءمی دهد تعقیب نماییم.
 

 حسن خلق
 
حسن خلق
 
حسن خلق
 
حسن خلق
 
حسن خلق
 
حسن خلق
 

دوستان گرامی موضوعات فوق را مطالعه نموده ودرک کردید که کدام کاریا روش مارا بسوی یک زندگی مرفع وپایدار سوق داده ومارا به هدف اصلی مان که همانا تعــقیب وپیروی نقـش قدم سرداردوجها ن حضرت محمد (ص) بوده وصل می سازد.وحالا اگر نظــری به خلق واخــلاق پیغــمبر (ص) بیفگــنیم می بیــنیم که از چگونه اخلاق والای برخوردار بودند که به تأیید شــأن اخلاق شان خداوند (ج) می فرماید :(وإنک لعلی خلق عظیم ) ای پیغمبر (ص) تواز خوی وخصــلت بزرگ برخوردار هـستی ازاثر همان خـلق نـیک اوبود که دیـن اسلام را درتمام انحاء جهان منتشر گردانید همه جهانیان از خوی وسیرت برگزیدۀ او متأثر گردیده دین اسلام را پذیرفتند .
پس برمالازم است که نقش قدم پیغمبرگرامی را تعقیب نموده تا زندگی مسالمت آمیز ومرفع را ازآن خود ساخته تا به موفقیت وکامگاری دارین نایل گردیم .