آرشیف

2017-2-23

الحاج امین الدین سعـیـدی

حرکت های ظاهری در نماز کفایت نمیکند

نماز برای مسلمان ستون اساسی است که اعتقاد مسلمان بران استوار است.اهتمام بر شکل و محتوی نماز در عملی کردن این عبادت بس مهم و اساسی میباشد..
به دقت باید توجه داشت که انجام حرکات ظاهری برای ادای کامل و درست نماز کافی نمی باشند.
 
شکل و محتوی در انجام کماحقه این عبادت مهم و اساسی بس مهم اند. توجه به شکل و عدم توجه به محتوی و یا برعکس قابل قبول نیست. فهم درست از مسأله حکم میکند که مفهوم و حقیقت نماز درحرکات ظاهری اش خلاصه نمی‌ گردد. ضروری است تا نمازگزار بامعرفت عقلی و قلبی به اذکار، روح و حقیقت نماز پی برده و به آن راه پیدا کند.
حقیقت نماز بی نهایت عمیق از تصور عده‌ای است که آن را در حرکات ظاهری محدود وخلاصه می سازند. حضور قلب، فهم معنای اذکار، تعلیم در مقابل عظمت الهی، امیدواری ازپروردگار با عظمت از مفاهیم باطنی اند که بر مسلمان و مصلی اند تا به آن دقت نموده و پی ببرد.
طوریکه گفتیم ، آنچه که به نماز معنی وجوهر واقعی می‌بخشد صرف حرکات ظاهری آن نیست بلکه روح نماز آنست ، که شخص نمازگزار را تعالی و کمال می‌بخشد. ادای نماز با این دقت و تعمق، در شکل و محتوی، مغز وپوست به مفهوم و معنی واقعی رسیده و سبب اجر و پاداش الهی میګردد. پاداش ایکه سبب صلاح و فلاح دارین و در نهایت سبب نجات راستین در آخرت است.
 
«ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفرلنا و ترحمنا فنکونن من الخاسرین» ( پروردګارا مابر خود ظلم روا داشته ایم اګر برما ترحم و شفقت نه کنی از جمله خساره کننده ها خواهیم بود.) آمین