آرشیف

2014-12-15

محمد رضا احسان

حرف دل

ای گلرخ و نیکو سخن، ای ماه من، ای ماه من
هردم تــو آیی یاد من، ای ماه من، ای ماه من

شیرین تر از هرچه عسل، زیبا تویی زیبا تویی
ای شمعی در هر انجمن، ای ماه من، ای ماه من

از هرکه دیدم در زمین، هیچ کس ندارد حسن تو
ای تک گلی باغ وطن، ای ماه من، ای ماه من

گر دور شوی تو لحظه ای، سوزم و خاکستر شوم
از غصه و رنج و محن، ای ماه من، ای ماه من

افتاده در دام تــو ام، کــبــــوتـــری بــام تو ام
دارم دوصد زخمی به تن، ای ماه من ای ماه من

بر من نمانده حوصله، گویم شنو حرف دلــه
عشقم تویی در یک سخن، ای ماه من ای ماه من

محمد رضا احسان —هند
Jan 10/01/2013