آرشیف

2014-12-5

استاد غلام حیدر یگانه

حرفی با آسمان کوچک

سوسن، تو کودکی؛ قلمت پاک؛ گپ بزن
ای آسمان کوچک ازین خاک گپ بزن
فرزند، تو که دست درین کوره برده ای
پس، عینِ لاله های المناک گپ بزن
در گوش روزنامه و اندیشه های سایت
ای شبنمِ جوانة ادراک، گپ بزن
از زور و چور در همة شهر، گپ گپ است
تردید چیست؟ آینه، پژواک ـ گپ ـ بزن
بیباک هست زندگی، تو هم فرشته وار
بیـزار از تعـارف و بیباک گپ بزن

صوفیه ـ 1389