آرشیف

2018-12-9

محمد سرور انوری غوری

حرب اقتصادی :

 

حربیست که سلاح و وسایط آن قدرت اقتصادی میباشد و بصورت عموم موضوعات مورد علاقه و ساحه های داخل فعالیت آن قرار ذیل اند:

زراعت ، صنایع ، تجارت ، و اصلات ، مالیه ، نفوس ، معنویات ، استخبارات اقتصادی ( منابع اقتصادی دشمن و طرز مساعی و تشکیلات آن ).

شکل فعالیت ان هم تعرضی و تدافعی بوده و ذیلاً خلاصه میشود:

1-شکل تعرضی حرب اقتصادی :

– اقتصادی را که احتمال استفاده دشمن از ان موجود باشد خریدار ی نموده دشمن را محروم ساختن و یا دامپنگ نمودن ( فروش اشیا بقیمت نازلتر )

– رقابت اقتصادی – سبوتاژ اقتصادی

– اسباب اعتصابات را بوجود آوردن

– در بازار پول جعلی را داخل و اعتبار پول را تنزیل دادن

– بوجود اوردن بازار سیاه

– قدرت حر ب را خارج احتیاجات حر ب بمصرف رسانیدن

– ذریعه وسایل مختلفه ، موجب صرفیات بزرگ شدن

– بداخل حرب با سلاح نیز اجرای تخریبات اقتصادی ، محاصره اقتصادی ( بلوکاد) و ضبط و تحدید موازنه ادخال و اخراج و غیره را نمودن.

2-شکل تدافعی حرب اقتصادی :

– اخذ تدابیر پاسیف

– تیت نمودن

– ستر و اخفا

– تاسیس زیر زمینی ها

– اخذ تدابیر اکتیف

– تخریب

– ستوک ( دیپو)

– تامین بنیه اوتارسیک ( بقدر ممکن هر چیز را از داخل مملکت تامین نمودن)

– حمایه اقتصاد ملی از طرف دولت

– بمواد اقتصادی دشمن جواب رد دادن ( بایکاد)

– تحدیدات در استهلاک

– تدابیر سیاسی

– تدابیر پسکولوژی ( پروپاگند و قناعت دادن )