آرشیف

2015-1-16

محمد حسن حکیمی

حاکمیت قـــانـــــــــــــــــــــون جنگل

 

زمانی که از قانون جنگل صحبت می شود، نمی دانم که چگونه قانونی است ؛ولی حالا دانستم شهری که در آن قانون جنگل حاکم باشد شیر از زور خود ، پلنگ از تیزی خود ، گرگ از درندگی  و روباه از نیرنگ خود استفاده می کند. چیزی که متضررمی شود باشند گان آن منطقه ومحیط جنگل می باشد .در جنگل هرکس هرچه از توانش باشد انجام می دهد .هرکس هرچیزی که گیرش آمد می دراند و یا با خود می برد. در قانون باشند گان جنگل ، عدالت ، حقوق افراد وحاکمیت قانون مهم نیست. زور،  و چپاول مهمترین کار جنگل می باشد. رحم و مروت چیزی است که افراد جنگل آن را نمی شناسد. حالا درغور واقعآ قانون جنگل حاکم است . قانون زور گویی ، ظلم، بی عدالتی، غارت چپاول ونیرنگ مهمترین چیزهای است که هر روز رشد می کند. قتل ها به شدت جریان دارد. فساد هر روز درحالی رشد است. چپاول از مال مردم تا اموال و زمین های دولت وکمک های موسسات جریان دارد وهمه نشان دهنده  قانون جنگل است. امیدوارم مقامات مسول به خاطر بهبود اوضاع و تغییر وضعیت جداً  اقدام نماید و برای نجات مردم مسولیت خویش را ادا نماید.