آرشیف

2016-8-9

حامد کرزی در چند چهره عامل بی ثباتی افغانستان

حامد کرزی ظاهرا شخص خنده رو و متواضع، اما در واقع نهایت مغرور، مستبد و متعصب است. او در طول 13 سال ریاست جمهوری گاهی هم به انتقادات، پیشنهادات و به رأی و نظر مردم اعتنا نکرد و همیشه به میل خود عمل کرد. او  در اوایل توسط سر بازان امریکایی از ارزگان به قندهار و سپس به کابل منتقل شد و دور اول ریاست جمهوری اش تحت شرائط امنیتی شدید امریکائیها سپری شد اما در دور دوم ریاست جمهوری اش چهرۀ ضد امریکائی گرفت که هدفش جلب توجه مردم  بخودش و بی ثباتی افغانستان و مساعد ساختن زمینه های بر گشت دوباره بقدرت بود.

نقش حامد کرزی در بی ثباتی افغانستان:
1. ضعیف ساختن انگیزه و مورال جنگ علیه طالبان: حامد کرزی کو شش میکرد طالبان را دشمن نگوید همیشه برادر، دوست و گاهی نا راضی میگفت تا انگیزه جنگ علیه طالبان را کاهش دهد.
2. رهائی فر ماندهان نظامی طالبان از زندان های گوانتاناما، پل چرخی و بگرام.
3. تلاش بخاطر پاک کردن نام رهبران طالبان از لست سیاه شورائی امنیت ملل متحد و آمریکا.
4. بر نامه ریزی گروگان گیری عبدالخالق فراهی سر قنسل افغانستان در پیشاور و تعویض آن به دو ملیون دالر جهت  تقویه بنیه مالی طالبان.
5. انتقال طالبان به شمال افغانستان و متهم کردن کشور های خارجی.
6. ساز ماندهی ترور تمام فرماندهان مشهور مخالف طالبان بوساطت اعضای شورای عالی صلح.
7. رشد فساد مالی و اخلاقی در ادارات دولتی بخاطر افزایش نا رضا ئیتی مردم و سوق دادن شان بسوی طالبان.
8. مخالفت دروغین با امریکا جهت جلب توجه مردمیکه از امریکا نا راض بودند، در حالیکه در دور اول ریاست جمهوری اش هر روز مدال های قهرمانی را بر سر و سینه فرماندهان امریکا ونا تو نصب میکرد.
9. مخالفت با امضای قرار داد امنیتی با امریکا و حضور خارجی ها که منظورش تضعیف روحیه نهاد های امنیتی وتقویه مورال مخالفین و رشد بی ثباتی  بود.
10. اظهار مخالفت دروغین با برسمیت شناختن خط دیورند در حالیکه میگفت اگر روابط پاکستان و آمریکا خراب شود ما جانب برادران پاکستانی خود را میگریم ولی در عین زمان پاکستان را به دشمنی و مداخله در امور افغانستان متهم میکرد.
11. حامد کرزی بخاطر تقویت طالبان حملات هوایی و حتی استفاده از سلاح ثقیل بالای طالبان را ممنوع قرار داد.
12. حامد کرزی به بهانه آدرس رسمی طالبان زمینه  گشایش دفتر قطر را مساعد ساخت و اما با برافراشتن بیرق طالبان در قطر مخالفت کرد در حالیکه در هر گوشه و کنار افغانستان حتی در کابل بیرق طالبان بلند است.
13. حامد کرزی بخاطر نمایش حمایت مردم افغانستان از آمریکا جرگه عنعنوی را دائر نمود اما بعد ازینکه نمایندگان فراخوانده شده حمایت شانرا از امضای قرار داد امنیتی اعلان کردند خودش اکت خارجی ستیز کرد واز امضای قرار داد سر باز زد که یک دروغ بود.

اشاعه فساد،  قانون شکنی و خود سری از میراث های ویرانگر زمان حامد کرزی است. او میخواهد یک دورۀ دیگر بریاست جمهوری برسد و این دوره را تا آماده شدن میرویس پسرش دوامدار بسازد و بعد حکومت در بین این فامیل دوامدار ومیراثی با قی بماند.

بااحترام
عبدالملک اوشان
09-08-2016
المیره، هلند
 

حامد کرزی در چند چهره عامل بی ثباتی افغانستان

حامد کرزی در چند چهره عامل بی ثباتی افغانستان

حامد کرزی در چند چهره عامل بی ثباتی افغانستان