X

آرشیف

حالت چه بود، چه شد؟ و چرا؟ 

 

وقتیکه نا زعیم و به قدرت رسیده به زور و پول خارجی، خود را زعیم و رهبری ملی اشتباه میګیرد و وقتیکه داکتر عبدالله ع. و همراهان  به تضمین  و فریب و دادن   ګمان کاذب جانب پاکستان، که ګویا: « در آیندهٔ افغانستان شما داکتر عبدالله ع و طالبان مطرح أید…»  و به این ترتیب کمر نظامی جمهوریت و داکتر اشرف غنی را میشکنند و وقتیکه منابع امریکایی بخاطر نتایج سیاستهای ناکام، و اولویت دادن به جنګ اوکراین،  طور دیګر مصمم میشوند و متحد افغان خود را عملاً به ترحم دشمن تأریخي، یعنې استابلشمنت پاکستان رها میکنند، و وقتیکه در بیست سال جمهوریت عوض تمرکز به تحکیم وحدت ملی و سیستم سازی، به سیاستهای غلط تشدید تفرقه های قومی و زبانی به صورت هدفمند، برای شکست وحدت اسلامی میروند و کار شان عملاً با سیاست غلام پرور همراه است و از تطبیق پیګیر قانون خبرې نیست پیګیر نیست، فرار تکس و مالیه و خورد و  برد عمال خارجی و اختلاس های ملیلردی کابل بانک و … بر امور مسلط و از یک در پول مالیه دهندګان خود را به افغانستان می آورند و متصل خود میدزدند  و تصامیم اصلی کادری  را سفارت خانه های خارجی میګیرند و بلاخره وقتیکه عساکر کفری به کشور اسلامی تجاوز میکنند و وقتیکه اقتصاد بازار آزاد لجام ګسیخته و وحشي صد سال قبل و بدون مهار شده توسط قوانین مدرن و خوب در افغانستان در بیست سال جمهوریت روی کار میشود ووقتیکه از دیموکراسی و آزادی بی بند و بار بردین ملت افغان و ازرشهای معنوی این ملت استفادهٔ سوء میشود و وقتیکه ازرشهای غیر اسلامی به نام آزادی  و دیموکراسی برای جامعهٔ افغانی در ۲۰ سال جمهوریت عملً و پروژوی روی دست ګرفته میشوند و وقتیکه رهبر نما های نوکر زور و زر، بیسوادان سیاسی و مافیایی دزدان سر ګردنه شعار را روی دست میګیرند که: « کاری کنید که اشرف غنی و طالب هردو زده شوند…» و چنین هم کردند ( اقرار خنجانی معاون ) و درنتیجه در آخرین روز سقوط (۱۵- ۱۶ اګست ۲۰۲۱ ) بې شرمانه برای تحقق وعدهٔ کاذب پاکستان، حد اقل ساده لوحانه ( در آیندهٔ افغانستان طالب و نیروهای شمال مطرح أند…) به پاکستان قطار شدند و پرواز کردند و پاکستان به روی شان خندید و پوزخند زد، برای عدهٔ شان صرف از همانجا زمینهٔ فرار مهیا کرد و برنامهٔ  خاینانهٔ  دوحه را عملی کردند، و چون طالبان برنامهٔ خود را داشتند و وقتیکه  شرارت و تفرقه توسط عمال ستمی ها  و اجنبی به اوج خود رسید، و …

نتیجه 

جز همین افتزاح و ناکامی جانب خارجی، و تعمیق تراژیدی ملت افغان چیزی دیګر شده نمی تواند و نه شد! 

دنیا و همه باید درک کنند که: 

رهبر نما ها و زعمای جمهوریت افراد وارداتی و قبل از همه دست نشانده بودند و ایشان نباید هنوز هم که هنوز است، تصور کاذب را در خود قبول کنند و أمید داشته باشند که در افغانستان، باز به قدرت میرسند و یا رسانیده خواهند شد. این خواب و خیال ، این تصور کاذب و واهی ایشان را به سرنوشت کشنده و افتضاح بیشتر مواجه خواهد کرد! 

امریکا دیګر یکه تاز میدان نیست و روسها، چینایی ها، ایران و هند و پاکستان (مجری شرارتها) در منطقه مطرح أند و جانب آقای توماست ویست، دارد که وقت ضایع میکنند. ایشان  تا به رسیدن و ختم انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا وقت ضایع خواهند کرد. ایشان تلاش خواهند کرد که  وضع خود و حزب خود را در پیش مؤکلین امریکایی خود در رابطه به سزاستهای نادرست شان در حوزهٔ افغانستان ازین هم بد تر نه سازند. برای شان در مطابقت به الفبای سیاست، همیشه منافع و مصالح خود شان اولویت داشت و مطرح بود و تراژیدی مردم افغانستان مطابق به اظهارات شان، اصلاً مطرح نبود و نیست! 

روسها و چینایی ها برای شان تلاش مهم است تا طالب افغانی، عوض استعمال علیه روسها و چینایی ها قرار نه ګیرند! باز شدن جبههٔ جدید در کنار جبههٔ اوکراین مسألهٔ مهم برای جانب آمریکایی بود!

منابع روسها ، طرح کامل تفاهم نیک با طالبان افغان را تهیه ، نموده، سند بعد از امضاء توسط آقای پوتین، خواهیم دید که  روابط روسها در تقابل با امریکایی ها تعویض و بهتر خواهد شد! 

و ایشان به این ترتیب مصالح و منافع خود را تثبیت و استحکام خواهند بخشید. پروژهای بزرګ اقتصادی چینایی و … در منطقه روی دست ګرفته خواهند شد! 

طالبان افغان تلاش دارند تا درین میان تعادل را در بین کشورها، نګه دارند، ولی با در نظر داشت تجارب تأریخی و نقش رذیلانهٔ استابلشمنت پاکستان که ایشان در طول تأریخ نه ګذاشته أند، افغانستان اصلاً حاکمیت و یا اصلاً حاکمیت ملي قوی داشته باشد، یکبار دیګر به نظام برأندازی در افغانستان خواهند رفت و حال عملاً درین راستا برای مخالفین مسلح حاکمیت طالب در پاکستان دفاتر باز کردند. 

سیاست عنعنوی هند که تعامل و روابط به دولتیهای حاکم در افغانستان و جهان است، در افغانستان نیز  عملاً چنین تنظیم خواهد شد! 

 

تلګرافی  و کوتاه ، بخش ازین این راههای حل ، در عالم اسباب: 

برما تمام افغانان خیر خواه، احزاب، سازمانها و مجموعه های ملی است که واقعیتهای تلخ عینی را درک کتیم و بنابر وجود زخمهای تازه،  برای فعلاً به ایجاد سه ، چار چتر بزرګ ملی، شب و روز کار هماهنګ و مشترک کنیم! 

این کار مشترک و برنامه محور منجر به ایجاد نیروهای ملی و توافق به میکانیزم برګردانندن حاکمیت به ملت مجاهد و مسلمان شود! 

نیرو و قوت بخاطر تنویر و تجویز نسخه های رهای بخش و سیستم ساز! 

 درین تلاش باید به رهبر نما های قبلی بفهمانیم که خیال بازګشت به قدرت سیاسی را از طریق معاملات سری و خاینانه با استخبارات و منابع خارجی از ذهن خود دور کنند. هیچ کس تکرار قبلی را نمی خواهد و چنین دور شان جز تأریخ و ختم است. 

احزاب، سازمانها، مجامع جهانی ، جامعهٔ اروپا و ملل متحد با تدویر نشستها و ګردهم آیی و دوحهٔ  سوم از صدور افراد و حاکمیتهای فراشتی و اجنتان خارجی دست بردارند. حال که قضیهٔ افغانستان بعد و جانب خارجی دارد، ایران و قبل از همه پاکستان شرارت را در افغانستان ادامه میدهند، بر جهان و آمریکا است تا زمینه ساز این شوند تا افغان فرصت پیدا کنند، دربین خود بنشینند و بر ارزشها و راههای حل برسند که افغانها در عالم أسباب سبب نجات خود و دفع خطر برای جهان ازین منطقهٔ جهان شوند! 

بر آمریکا و جهان است تا بمب اتوم مرکز شرارت به نام پاکستان را در برابرقرضه های بانکهای جهانی به مزایده قرار دهند و پاکستان غیر مشروع و آباد شده در ملک غیر را مطابق طرح واقعی و نظر معاون قبلی اتحادیهٔ اروپا:  به تقسیمات طبعی بر ګردانند و برای مردم و ملت پشتون، بلوچ، سرایکی، فرصت تعین سرنوشت بدهند. اګر این مردم ملتهای نامتجانس در پاکستان امروز میخواستند، مستقل و با در یک کلکتیف دیګر منطقوی و یا خودی جمع شدن و هماهنګی میخواستند، انتخاب خود شان خواهد بود. 

جهان باید به یاد داشته باشد که دیګر یک قطبی نیست! 

لذا ما باید تلاشهای خود را سرعت بخشیم و درین استقامتها به توضیح، تشریح و عام ساختن منطق سخن کار وسیع را سازماندعی و هماهنګ سازیم. 

 

مدافعان منافع ملی مانند یک چتر ملی و وسیع بزرګ،محور ملی افغانستان مانند یک حزب سیاسی، مبارزان ملی و دهها حرکت و مجموعه های خورد و بزرګ درین استقامت کار میکنند و موفقیتهای نیز بدست آمده. 

راه و انتخاب  دیګر جز تلاش و مبارزه برای حق و در خدمت حق، وجود ندارد. 

باید قبل ازاینکه دیر شود باید دست به کار عملی شد، تا باز در مورد ما بدون ما تصمیم ګرفته نتوانند! 

نباید غیر فعال و صرف منتقد ماند! 

و ما علینا الا البلاغ الخیر 

و ما توفیقنا الا بالله 

داکترصلاح الدین سعیدی

تیلفون ۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.