آرشیف

2020-11-22

دوکتور ص. سعیدي

حالات کشور ما والفباى سياست!

در سياست خير و خيرات نيست و استابلشمنت پاکستان ميداند که در صورت صلح و استقرار در افغانستان ديګر فرصت استفادهء رايګان از مواصلات افغانستان به آسياى ميانه نه خواهد بود،  آب، چوب، معدن، مرمر… و انسان افغان عوض مفت و يا به قيمت قريب به مفت در خود افغانستان مورد استفاده قرار ګرفته و چوب عوض صدور در خود افغانستان موبل و چوکى و کاغذ ساخته شده و جنګلات افغانستان حفظ خواهد شد. 
دنيا ديګر بخاطر افغانستان به پاکستان جزيه نه خواهد داد و بازار افغانستان در خدمت چپلک هاى بدل و پوقانهء پاکستان نه خواهد ماند.  مريض افغان به دواى بدل پاکستانى محتاج نه خواهد ماند و …لذا پاکستان در عمل و قرار تجربه و در توافق به از الفباى علم سياست  دشمن صلح و دشمن مردم افغانستان و افغانستان بود، است و زمان ثابت کرده و ثابت خواهد کرد که دشمن باقى ميماند. پاکستان از جهاد مقدس مردم افغانستان و از مجاهدين ناجوانمردانه سوء استفاده کرده و ميکند.  
پاکستان افغانستان مستقل، متکى به خود را ديده نمى تواند  و نه خواهد ګذشت. 
طالب بايد بداند که پاکستان نه طالب و نه کدام حاکميت قوى براى افغانستان ميخواهد و حتى حکومت اول مجاهدين ساخته شده توسط اى اس اى را با مشکلات عديدى در عملذ مواجه کرد. پاکستان حرکت طالب را نمونه و انګيزه براى طالب پاکستان ساختن هم نمى خواهد تا با به قدرت رسيدن طالب، اين طالب نمونه و سرمشق براى طالب پاکستانى شود و ايشان قدرت سياسى در پاکستان را از دست نظاميان بکشند. نه به چنين حالت نظاميان پاکستان اجازه نه خواهند داد. p  
پاکستان و به نحوى ايران در تعامل با ما دلايل مشابه دارند، با اين تفاوت که ايران از قوت کرفتن طالب نزديک به پاکستان و سعودى ترس بيشتر دارد و ميترسد تا ايشان غند ضربهء امريکا عليه حاکميت آخوندى ايران نه شوند. چيزيکه منابع نزديک به طالبان نا خود آګاه در مصاحبه هاى خود چندى قبل ګقتند. ايشان ياد آور شدند اګر حکومت فعلى در افغانستان به توافق نه رسند، تاوان خواهند کرد، چه امريکا با طالبان به دادن رول امنيتى منطق ( بلى منطقه) با طالبان به توافق رسيده اند.   
 رسيدن به صلح و استقرار و داشتن صلح و استقرار  حق ماست. 
حق ګرفته ميشود و حق داده نه شده و نمى شود. 
عمق اين قواعد علمى و منطق سخن را دانستن ما را به اين نتيجه ميرساند که صلح و استقرار براى ما از پاکستان و ايران قسماً محال اند. لذا ګدايى کردن صلح و استقرار از جى اچ کيوى پاکستان که جانب امريکايى هر روز به آنجا سفر دارند، يک خيال واهى رسيدن به صلح و استقرار در افغانستان است. 
تأکيد اخير جناب ترامپ به نمايندهء خود که تا جنورى به يک صلح ( به يک صلح )  با حرکت طالب برسند…، صحبت تيلفونى اخير  مشاور امنيتى آقاى ترامپ به جناب داکتر اشرف غنى رئيس جمهور افغانستان، اعلام معاون اول رئيس جمهور افغانستان مبنى بر عدم به رسميت شناسى توافق مذاکرات صلح طالب و حکومت ترامپ، تأکيد دوامدار جانب طالب به اساس قرار دادن توافق طالب و امريکا، مخالفت  اولى جانب حکومت افغانى و بعد توافق جانب حکومت  افغانى به اساس قرار دادن توافق امريکا و طالب، مطالبهء حکومت افغانى از جناب جو بايدن در مورد تجديد نظر کردن به توافق امريکا و طالب و به اين ترتيب  بى اعتنايى به آقاى ترامپ همه و همه نکات و مطالب بس مهم به هم مرتبط اند که من بخش اين قدمها را خطاء ، مضر و سبب ادامه تراژيدى افغانستان ميدانم. 
اظهارات ګذشتهء عمران خان صدراعظم پاکستان که پروسهء انتقال قدرت سياسى بايد صلح آميز باشد و اظهارات دوهفته قبل عمران خان که حکومت آيندهء افغانستان بايد به حرکات ضد هند از افغانستان احازه ندهد، همه و همه از تصميم در مورد ما بدون ما شاهدى ميدهد و اين برنامه هاى ديګران و خاصتاً پاکستان به هيچ وجه له نفع کشور و مردم ما نيست.
افشاء ګرى و عام ساختن حقايق را بايد عام ساخت و مانع شرارتهاى دشمن عليه کشور و مردم ما شد تا دير نه شده، اداى رسالت کرد! 
اتحاد و اتفاق ما، قوت شدن ما و کنار ګذاشتن سليقه هاى جداګانه و کار براى اهداف مشترک وطنى ضرورت غير قابل انکار است. تا دير نه شده بايد جنبيد و کارى براى دفاع از مصالح و منافع کشور و مردم خود کرد. کارى کرد که افغانستان را به دو دهه قبل و بدتر از آن نبرد و افغانستان به پارچه هاى متعدد عملاً تقسيم نه شود.
تصميم در مورد افغانستان بدون افغانها سبب ادامهء تراژيدى ملت افغان و شکست مفتضح جامعه جهانى در افغانستان خواهد شد. سياستهاى خطاء اين پروسه را تقويت ميبخشد.  نمونه هاى قدمهاى خطاء بحث مشتقل ديګر است که آنرا نام ګرفته مستدل ساخته ميتوانيم. 

و ما علينا الا البلاغ المبين 
داکتر صلاح الدين سعيدى 
21/11/2020
00447886474638