آرشیف

2015-9-28

محمد عالم افتخار

حاجی صاحبان را؛ خدا زد یا شیطان

 
این مردکه ولی کوهستانی و استادش عالم افتخار معلوم میشود یا از همان کمونیست های سابق اند و یا از مرتدان جدید نوکر یهود و امریکا که دین و ناموس و وطن خودرا به شراب و کباب و دالر و..و..و.. فروخته اند و خودشان به شیطان تبدیل شده اند و دیگران را از راه حق گمراه میسازند و در دل مسلمانان شبهات شیطانی ایجاد میکنند. نفرین بر شما شیاطین انسانی.

ادامه مطلب اینجا