آرشیف

2015-10-25

نثار احمد کوهین

جوینده اروپا می جوید:

طالب ها بازاری ، شهرها انتحاری،  والی های فراری می شوند.

با استناد ازنظر دوستان،قرینه های رفتار،گفتارجوینده وشرایط میهن می توانم حدس بزنم که هدف جوینده چیست؟

1: ( اگربانو جوینده دوراز هر نوع دغدغه های دیگر تنها از روی عزم و اندیشه خدمتگزاری برای ملت غور تلاش کردند تا این منصب را تصاحب کنند، گفته می توانیم برای جوینده وکالتش بهتر از ولایتش بود،پس معلوم می شودکه خانم جوینده کرسی ولایت راتنها برای تاریخ سازی بخودو اولادش انتخاب کرده است تامحض برای خدمت.که واقعیت این ادعابرهمه گان مشهود است.)(1)

2) لحن تندی جوینده در برابر مظاهره کننده های مخالف اش دور از آینده نگری ومردم محوری در رسانه ها؛ 

3) گرفتن عکس ها بالباس نظامی واسلحه درکنار نظامی ها؛

4) شکایت جوینده به رادیو آزادی بخاطرخطر افتادن جان خودش و فامیل اش؛

5) وخیم شدن اوضاع امنیتی به طورکل درسطح کشور؛

و… و قرینه های است که می توانم ادعا کنم که جوینده درتلاش خدمت به مردم غورنه؛بلکه درتلاش تطبق پلان پناهنده گی به اورپا است.همه میدانیم که نظام امپریالیستی مانند نظام کمونیستی هر روزی که از عمرش می گذردپایه هایش متزلزل ومحبویت اش در بین ملت کاسته می شود و هر روز فاصله طبقاتی بیشتری ایجاد شده ومردم بیشتری در محرومیت وانزجار ازنظام قرار گرفته وبه صفوف مخالفین دولت می پیوندندودرحقیقت افغانستان مثل چندده نه چندان دور به طرف انقلاب روان است.فعالیت های چشمگیر مخالفان مسلح دولت هم مبین این قول است. همه می دانیم که باقدرت رسیدن نظام جدید تحت هرنام وشعاری که باشد برای مدتی جای برای امپریالیست هانیست واللخصوص برکسانیکه درحکومت نامشروع وحدت ملی به قدرت بودند وبنادرباورمن جوینده به مشوره وحمایت هرشخصی که است دو هدف راتعقیب وتطبیق می کند:

1) دامن زدن اختلافات قومی را درغور به نفع بادارش؛

2) ساخت کیس پناهنده گی سیاسی به اورپا برای خودش که از امتیازات بیشتری بر خور دار است؛

در هر دوصورت ولایت جوینده به نفع غور وغوری ها نبوده و هر روز که از عمرحکومت اش بگذرد اوضاع غور خراب وخراب تر می شود.برمردم غورلازم است که فریب شعارهای این وآن را نخورده ومن با اطمنان بااستناد می گویم که جوینده در تلاش فرار است وغور را به گور تبدیل نکنید.

کوهین
1/8/94 فیض آباد_بدخشان.

(1: مقاله راغب،نکات ضعف وقوت بانو جوینده!)