آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

جوهر ای شاعر شیرین سخن سحر بیان

جو هـرا ! مـثـل  تو کـس به جـهـا ن جـوهـر پـر گـهـــر ی  نـیــســت کـه  نیـســت
هــمـچــو تــو  گــو هـــری  پــر هــنـــری   پــر  ثـمــری   نـیـســت  کـه  نـیـسـت
 
جـو هــــــر   ا ی   شــا عــــــر  شـــیــــر یــن   ســخـــــن   ســـحـــــر  بــیـــا ن
هـمـچـو تـو  ز ا هـــل  ا د ب  شــا عــر خـو ش ســیــری  نـیـســت  کـه  نـیـسـت
 
کــــر د ه    ر نــجــــو ر   گـــــرت   چــــــر خ   ســتـــمــــگــــــر  بـه   جــفــــا
مــطـــمـــُــنــــم   کــه   بـه   عـــز مـــت   خــطــــر ی   نـیـســت   کـه   نـیـسـت 
 
تـــو  عــــز یــــــز   د ل   و  د  لـــــــــد ا ر   عــــــز یـــــــــز ا ن  مـــنــــــی
مـثــل  تـو ، گــنــبــد  د وا ر  فــلـــک   را   پــســــری   نـیـســت  کـه  نـیـسـت
 
بــهــــــر   د لــجــــو یـــی    د لــهــــــا یــــی   عـــــز یـــــــزا ن   و طـــــــن
هــمــچــو  تــو   زبــــد ه  ســخـــن   تـا ج  ســـــری   نـیـســت  کـه  نـیـســت
 
هـــمـــه   گــو یــــیـــــــم   ســخـــــن   حـســــب   تـــمــــنـــــا ی   ز مــــا ن
لــیـــک  مــا نــنــــد ه ُ  تــو جـو هـــری  پــر د رٌری  نـیـســت کـه  نـیـســت
 
د رُ  نـا ســــفــتـــه ُ   مــیــهـــــن  بــه  ســخـــــن   ســـفـــتــه   فـــــــر و غ
کـه  بـه  شــیـــــر یـنــی  شــعــــر ش  شـــکـــری  نـیـســت  کـه  نـیــســـت
 
ا ز  عـــنــا یــا ت   عــــنـــــا یـــت   گــــــل   بــو ســــــتـــا ن   ســـخـــن
شـــد  مـعــطـــر کــه  ز  مـشــک  هـــــم  خــبــری  نـیـســت  کـه نـیـســـت
 
عـــنـــــد  لــیـــب  و طـــــن  ا ز عــــشــــق   و طــــن   نـــا لـــه  کــنـــــد
هـمـچـو  ا و  بـلــبــل  شــو ریــده  و نـوحـه  گـری  نـیـســت  کـه  نـیـســت
 
گــــر  بــبـــو ســــد  قــلــــم   آ ن  کــلـک  هـنــر پـرور  فـرخــا ر یـی  مـا
چـرخ  گـویـد  که چون  ا و تک شـجــر پـرثــمــری  نـیـســت  کـه  نـیـســت
 
ثــا  قــــب   آ ن    شــــا خـــه ُ   نـــو رســـــــتــــه ُ  بــو ســــتــا ن   ا د ب
مـر حـبـا یـش  کـه  چـون  ا و بـا  ا د ب  و بـا خـبـری  نـیـســت کـه  نـیـسـت
 
تـا  ثــنــــا  خـــو ا نـــــد   ثــنــــا  بـــر کـــــر م   و  لــطـــــف  کــــر یـــــم
گـفـت گــر د و ن  کـه  چـنـیـن  شــاعــر مـعـتـبـری  نـیـســت کـه نـیـســـت

 
 
 

استاد فضل الحق فضل
چـغــچـــرا ن  – دیـار فـیــروز کــو ه   – غـور ثـور سـا ل 1391 هـجـری شـمســی
 
ایـن پا رچـه بـه  ا سـتـقـبـا ل شـعــر ز یـبـای  شـاعــر گـرانـقــد ر و شـیـریـن کلام کـشـور جناب مـحـترم مـحـمـد نـعـیـم جـو هــر زیر عـنـوان نیسـت که نیـسـت…. سـروده شــده ا ســت . آرزو مـنـد م مـورد پسـنـد حضـور ایـشـان و سـایر علاقمـنـدان وفـرهـنگـیـان بزرگـوار میـهـن قرارگـیـرد. با عرض ادب واخلاص.