آرشیف

2015-1-29

خدیار واقف

جوان فرزانه، آقـــــای محمد حسن « حکیمی » از سوی شورای ولایتی غور تقدیر شد

 

طی یک همایشی عمومی که در شورای ولایتی غور در روز سه شنبه به تاریخ 15/12 /1391 با حضور داشتی طیف وسیعی از بزرگان مردم ، نماینده های نهاد های مدنی، نماینده های بعضی از ادارات دولتی و وکلای منتخب مردم در شورای ولایتی از جوان برومند، آقای محمد حسن «حکیمی » معاون مجتمع جامعه مدنی در ولایت غور وژورنالیست فعال که به شکل واقعی توانیسته مشکلات وچالش های مردم غور را به کوش دولت مردان وجامعه جهانی رسانیده. 
و همیشه خود را همگام با اداره ولایتی جهت رسیدن به یک جامعه مرفه وبا آسایش همسو دانیسته و شورای ولایتی بپاس خدمات ارزنده وصادقانه تقدیر نامه را به آقای « حکیمی » تقدیم نموده اند. 
فضل الحق « احسان» ریس شورای ولایتی غور« نقش مجتمع جامعه مدنی غور را به خاطر تقویت نمودن حکومتداری خوب اساسی توصیف نموده. واز فعالیت های گذشته جامعه مدنی قدر دانی نمود».
این درحالیست که آقای حکیمی چندی روز قبل از سوی رهبری مقام ولایت غور وشورای عالی صلح نیز مورد تقدیر وقدر دانی قرار گرفته اند. وآقای حکیمی با سپاس گزاری از تمام مردم شریف غور وبویژه رهبری مقام ولایت وشورای ولایتی گفت همیشه در خدمت بوده ام وخواهم بود.
 

جوان فرزانه، آقای محمد حسن « حکیمی » از سوی شورای ولایتی غور تقدیر شد

 

جوان فرزانه، آقای محمد حسن « حکیمی » از سوی شورای ولایتی غور تقدیر شد

 

جوان فرزانه، آقای محمد حسن « حکیمی » از سوی شورای ولایتی غور تقدیر شد

 

جوان فرزانه، آقای محمد حسن « حکیمی » از سوی شورای ولایتی غور تقدیر شد

 

جوان فرزانه، آقای محمد حسن « حکیمی » از سوی شورای ولایتی غور تقدیر شد

 

جوان فرزانه، آقای محمد حسن « حکیمی » از سوی شورای ولایتی غور تقدیر شد

 

جوان فرزانه، آقای محمد حسن « حکیمی » از سوی شورای ولایتی غور تقدیر شد

 

جوان فرزانه، آقای محمد حسن « حکیمی » از سوی شورای ولایتی غور تقدیر شد

 

جوان فرزانه، آقای محمد حسن « حکیمی » از سوی شورای ولایتی غور تقدیر شد

 

جوان فرزانه، آقای محمد حسن « حکیمی » از سوی شورای ولایتی غور تقدیر شد

 

جوان فرزانه، آقای محمد حسن « حکیمی » از سوی شورای ولایتی غور تقدیر شد

 

جوان فرزانه، آقای محمد حسن « حکیمی » از سوی شورای ولایتی غور تقدیر شد