آرشیف

2018-11-28

نثار احمد کوهین

جوانی و خامی!

روز گاری بود در هر موارد حق و ناحق سخن می زدم و در شبکه های اجتماعی واکنش نشان می دادم و صدها آدم با تجربه، سردی و گرمی زنده گی را دیده نصیحتم می کردند، قبول نمی کردم و سر انجام پس از رو آوردن به مطالعه و تجربه گذر زمانی در یافتم که من کوچک تر از آنی هستم  در موارد که خودم با چشم سر نمی بینم و در مورد اش علم و آگاهی دقیقی ندارم، اظهار نظر نمایم.
بعد از کلی سر خورده گی و در مانده گی دریافتم که جوانی خامی ها و خام کاری های خود را دارد و این نا پختی کاری هاست که گاهی باعث شعله ور شدن آتشی می شود که  ما در آن آتش پخته می شویم.

هنوز در پخته گی ها خامِ، خامی ای دل، ای دل
تو مثل قصه های نا تمامی ای دل، ای دل… 

" صبوری"

در قابوس نامه یکمعقوله عربی را مولف بنام ارسطو ذکر کرده و می گوید:

الشباب نوع من الجنون
جوانی نوعی از دیوانه گی است.

در کتاب  نثرهای ساده و مرسلَپارسی دری  استاد سید علی اشراقی این مطلب را اینگونه وضاعت داده است:
عنصر المعالی این عبارت را از جهت شور و هیجانی که لازمه جوانی است شاهد می اورد و مرادش بی خردی نیست.
 
یعنی منم با اتکاء به سخن استاد اشراقی آنچه را که در گذشته انجام دادم پشیمان نیستم، و اگر امروز سکوت و سکون نسبی نبست با دیگران دارم مدیون همان اشتباهایم بوده است که برایم درس آموختند.

از یک دانشمند دیگر نیز در جای خوانده بودم که گفته بود:

اگر باری دیگر متولد می شدم، باز هم تمام اشتباهایم را تکرار می کردم، اما قدری زود تر و تند تر.

به هر حال اگر معیاری جوانی تا سن ۳۵ باشد من حد اقل پنج و شش سال دیگر هم درین وادی پر شور و شعف قرار دارم و امید می برم که تمام دوستان،همکاران، وابسته گان و اجتماعی که با آن ها سر و کار دارم مرا بابت اشتباها، ندانم کاری ها، تند کاری ها و تند رفتاریهاییم ببخشند و پای کم تجربه گی،  و به قول استاد اشراقی  شور و هیجانی لازمه جوانی ام به حساب ببرند.

نثار احمد کوهین
دوشنبه/۵/۹/۱۳۹۷ 
فیروز کوه_ غور.