آرشیف

2015-1-24

فرشيد مقدم

جوانان تيم فوتبال آزاد و پيروزي برا ي ادامه ورزش زمستانه در ولايت غور گرد هـــــم آمدند

 

جوانان تيم فوتبال آزاد وپيروزي دريك جلسه اي كه درتاريخ 27/10/1391 دركميسيون مستقل حقوق بشر –دفتر ولايتي غور –برگزار شد گرد هم آمدند اين جلسه با حضور مربيان هر دوتيم وچندي از اعضاء اين تيم ها برگزار شد هدف ازتشكيل اين جلسه ، ادامه برنامه ورزشي دوتيم درجيمنازيوم ورزشي بود درابتدا جوانان با رياست حقوق بشر ملاقات وچالشهاي فرا روي ورزش جوانان ورزشكار درولايت غور را تشريح كردند رياست حقوق بشروعده هرنوع همكاري درجهت رشد ورزش وتربيت بدني را به جوانان دوتيم سپرد .سپس مربيان هر دوتيم مقررات وقوانين ادامه ورزش هردوتيم را اماده كردند كه دراين مقررات وقوانين هر دوتيم موظف به آماده سازي مقررات وقوانين وگرفتن اجازه آمريت ورزش ولايت غور مي باشنددراين مقررات وقوانين ورزشي هر دوتيم متعهد به اصول ورزشي شدند وهمچنين دراين مقررات ازآمريت ورزش تقاضاشد تادرزمانها ي مشخص كه دروزها ي دوشنبه وچهارشنبه ساعات 3:30 عصر الي 5:30 عصر وجمعه ساعت 9:00 صبح الي 12:30 اين جمينازيوم به تيم هاي آزاد وپيروزي سپرده شود تا اين تيم ها بتواند درفضاي جيمنازيوم ورزش خود را ادامه دهند .

جوانان تيم فوتبال آزاد وپيروزي برا ي ادامه ورزش زمستانه درولايت غور گرد هم آمدند

اين اولين باراست كه دوتيم فوتبال درولايت غور با هماهنگي آمريت غور مقررات داخلي براي خود وضع مي كنند تا بتوانند درايام زمستان ونبود امكانات وبا وجود تنها جيمنازيوم ورزشي فعاليت هاي ورزشي خود را ادامه دهند .درطول زمستان سالهاي گذشته معمولا جوانان واطفال توانايي برگزاري تمرين ورزشي مخصوصا فوتبال را نداشتند وبا افتتاح اين جمينازيوم زمينه براي استفاده اين جمينازيوم درطول زمستان براي ورزشهاي فوتبال وواليبا ل شد است .نبود امكانات ،سردي هوا وبرف گير بودن اين ولايت درتمامي طول زمستان از مشكلات عمده اي است كه جوانان فوتبال دوست را مانع ازادامه ورزش درطول زمستان مي كند .

باتشكر
فرشيد مقدم
مربي تيم فوتبال آزاد ولايت غور