آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

جواب چیست

خوا ننده محترم وطن ما از نگاه مسا حت کشور هشتم در آسیاست ودارای تنوع سا ختار های اجتما عی اقتصادی وطبیعیست تمدنهای عمده بشری درین جا عرض وجود کر ده که سهم بزرگی را در تمدن جهان داشته‌اند و از ایجاد دولت ها دورانهای طو لا نی را در بر میگیرد . درچند قرن اخیر دولت ها استقرار سیاسی نداشته اکثرا در گیر جنگ ،فقر وویرانگری بوده‌اند بنا بر عدم ر شد اجتما عی دولت های ضعیف و نا کار آمدی در صحنه سیاسی کشور حضور داشتند که به معیار های دولت داری برابر نبوده و عمل کرد آن‌ها بجای رهبری رشذ اقتصادی واجتما عی و استفا ده از امکا نات اجتماعی و طبیعی در انکشا ف کشور با عث عقب نگهداشتن سا ختار هاشده روند های اقتصادی وفرهنگی که در بر گیرنده گروه‌های قو می زبانی ومذ هبی متفا وت اند در سطو حی متفا وت رشد اقتصا دی از هم قرار دارند این امر به نفع گروه قو می بوده که در اریکه قدرت قرار داشته است در راه ملت سازی کار صورت نگرفته در شرایط کنو نی هم با وجود حضور نیرو های قدرتهای بزرگ و ملل متحد عمل کردها باز هم با همان شیوه فرون وسطی بوده وحتی بگو نه وحشیا نه تر آن صورت میگیرد .دست اندر کا ران دولت مر کزی بدون در نظر داشت مسئولیت ملی ومیهنی در مقا بل مردم قرار گرفته سر ما یه گذاریها به مناطق صورت میگیرد که از آن قوم در قدرت اند حتی زمینه‌های سوء استفا ده برای اقوام وادا رات محلی مسا عد میگر دد و گو نه های مختلف باجگیری از سر ما یه های اجتما عی صورت گرفته برای تمام مردم که نا ظر او ضاع اند سؤال است که چرا وضع بدین گو نه است ولی این وضع بد بیشتر در غور بملا حظه میر سد لهدا خوا ستم به هم وطنان غوری ام سوا لا تیرا در میان بگدارم تا روشنفکران در صدد حل آن‌ها بر آمده و را ها ی بیرون رفت ازین وضع که میتوان انرا افضا ح تا ریخ نا مید بر ائیم ومسئو لیت ما با دسیا بی راه حل جمعی ا بجا گر دد در بین رو شنفکران که با تحصیل وتجر به اند و به مقام های دولتی مصروف کار اند در رابطه به مشکلات غور بی تفا وت اند احساس مسئو لیت نیست

 

چه علل در آن دخیل است ؟

عوا مل پرا گنده بودن رو شنفکران ترقی خواه چیست؟ آیا اندیشه‌ای وحدت وهمبستگی در بین آن‌ها وجود دارد .عوریان که جزء خا نواده همه ملیت ها واقوام سا کن در کشور اند و با دگران حق مسا وی دارند چرا برای اعاده حقوق خود از دولت مر کزی دست بکا ر نمیشوند مردم غورکه ازفقر وبد بختی رنج می‌برند بخاطر تا مین حقوق خویش از مسئو لین امور و وکلای خود خوا هان اجرای وظا یف آن‌ها در امر اجری وظا یف شان نیستند.آیا غوریان وسا یل فشار را نمیدا نند که بر ای بدست آوردن حق خود به آن‌ها متو صل شوند؟

عور در افغا نستان در کدام جا یگاه ا قتصادی واجتما عی قرار دارد؟ آیا وطن داران ما خود را بمقا یسه گرفته‌اند ویا دلیل و جود دارد که مردم غور باید به این وضع با شند از جه امکا نات طبیعی واجتما عی میتوان در رشد اقتصا دی این ولا یت کار گرفت علل نا چیز بودن سهم رو شنفکران غوری در ار گان های رهبری دولتی چه میبا شد از وا بستگی به اند یشه های دگران جه حا صل شده ا یا بهتر نیست که از خود وبخود بیاندیشیم راه بیرون رفت ازین وضع را در چه می بینیدکه ازین حا لت رها ئی بیا بیماز تمام هم وطنا نم که بخا طر رنجها ی نا شی عقب ما نی فکر میکنند آرزو دارم نظر یات خود رادرین رابطه که مسئو لیت همه ماست بننویسند .

اپریل 26 .

2010

با عرض احترام برای استاد گرا می سراج:

مصا حبه شما در رابطه به استاد محمد سعید مشعل کار فرهنگی قا بل تمجید میبا شد از نظر من جهات عالی وبا ارزش را همراه دارد معرفی مشعل که شما نیز از شا گر دان آن بوده ایدنوشته شما زنده و مستند برای همه فر هنگیا ن کشور است که درین عر صه کار می نما یند و ما خذ خوبی برای آن‌ها ست این تلاش شما که از یگا نه فر زند با هنر کشور آن خطه با ستا نی تجلیل بعمل اور ده ایدقا بل قدر بوده ومستو جب ستا یش میبا شید این برای بار اول است که به لطف شما و دوستان خا نه مولا نااز این شخصیت بزرگ یاد ی صورت میگیرد نقطه قا بل تو جه تسریع فعا لیت شما در عر صه هنر وفر هنگ است ما را امید وار به این سا خته که شا گردان مشعل در دوام آن هنر مینا توری را تا بیرون از مرز ها ی کشور انکشا ف خوا هند داد.