آرشیف

2015-1-10

گ.....کوثر غوری

جواب به فرشته صديقي غـوري در كابل

 
 
به سوي صلح پيش ميرويم
 
1 خواهرم جواب شما را خواندم برايم سلام كردي – وعليك السلام
2پيش ازجواب من. به شما استاد بي پروا جوابت رافرستاده بود منكه خواندم خيلي ها مشفقانه وآموزنده بود.
استاد راديده ام خاندانشان دين داراند دختران باادب ودين دارش بيانگرهمين گپ است كه درلسيه سلطان رضيه غوري به چي پرده ميروند وبه چي حجاب مي آيند خداميداند ومن هم ديده ام
3 درنوشته قبلي خود كه حمله به طبقه توانمند جهان كردي( مردان) ودرآنجا دهات ودهاتي ها را زيرصفر بردي.
 خواهرم من هم جنس خودت هستم ورشته ما يك است چيزيكه من بخود ديده واز شما شنيد ام عقل ناقص من به اینست.
 انچه كه از شرعيات خوانده ام بمانند غذادربدن جويده خوانده وخورده ام كه غذاي روح من شده مگرشما اگر بدگماني نشود غذاي شرعيات رازنده.
قورت كرده ايد ولذت اورادر دهان نگذاشته ايد واگرچينن نمي بود دهات را آنقدر بزی صفرنمي بردی.
خواهرم اگرفراموش نشده باشد درصنف 11 سيرت النبي خوانده ايد كه درآنجا مي آورد پيامبر
وقت كه  نوتولد شد باباومادرش اورابه زن شيرده درهات دادند.
  بچندد ليل:
آب هواي دهات خوب تر است.
مرض ها دردهات كم تراست.
زبان دردهات دست نخورده واصل تراست.
 براي اينكه نوزاد  به زبان عربي اصيل اول آشنا شود بايد به دهات باشد شهرآب هواي خوب ندارد.
 شهر مريضي وحادثه ها بسياردارد.
 شهربه اساس رفت وآمد تجاران ومردم بيگانه.
زبان بهم آمخيته دارد كه زبان اصيل وقديم درشهرنمي ماند.
خواهرم خداميداند كه شمادرشهر  كابل چقدر  كانسل وپرابلم واوش توك موشتوك وكتي ومتي ميگويي ؟
4 خواهرم من فكر ميكردم درجواب من چقدربرآشفته شده برخلافم چيزهاي تندوتيز رانوشته ميكنيد ومن جواب هاي بسياررادرپيش خودگزوبرميكردم مگرجواب شما بسياربا برده باري كوتاه . درست ومودبانه بود.
 اين رابگويم رمزكاميابي تان يكي همين است كه حق راديده گردن مي نهي تشكر.
ويااينكه از خاندان درست واز ريشه پخته هستي كه درسرمغز خود آمدي.
 گرچه درنوشته اول مغزخود را باختي خواهرجان .
 
 
گ….كوثرغوري متعلمه صنف 12 دارالعلوم ابوحنيفه مركزغور( شرعيات )