آرشیف

2015-2-3

محمد رسول عزیزی

جواب آقـــــــــــــــــــــای سعیدی

 

استاد گرامی آقای سعیدی صاحب نظریات نیک شما را که در حصه رای دادن مردم غور به پارلمان وسناابراز فرموده بودید خیلی عالی و از جمله قوانین و کلیمات شفاف دولت موجوده است بدوره اول دوم انتخابا ت فی صد ده نفر مردم سهیم نبودند به بوجی ها کارت های رای دهی به محل قدرت سلاح و توفنگ صندوق ها پر میشد حطی بداخل مراکز راهی دهی صندوق طرف مقابل خالی و پاره میشد یا اینکه اگاهی ندارید ویا هم احتیاط میکنید مردم مظلوم غور بکلی گناه ندارند محتاج لقمه نان خشک خود هستند با دختران های جوان فرار از وطن یا به ولایات هم جوار بخانه پولدار ها خدمت میکنند مواد مخدر برسرمیز دولت ها رسیده تعداد متقاعدین برابر نفوس هر قریه شده بلکه کوک بازی سگ بازی نیز جز اعمال خانه وار ها ان ها میباشد اگر کسی باور نمیکند به ولسوالی تیوره پسابند تشریف اورده تا حقیقت موضوع معلوم شود به ان ا