X

آرشیف

جهل خونین

جشـن شـادی را برای خلق درد و غم کنند
دامـن دل هـای مـردم را پـر از مـاتـم کنند

خشم افراطی چه می آردغیرکُشت و خون
از خشـونـت انتحـاری را صفـیـر بـم کنند

امنیـت را از دل و جـان بشـر دزدیـده انـد
اضطراب وترس مزمن را زبس پیهم کنند

از بـرای سـلطـۀ اشـغـال و افـراط و سـتـم
نظم و قـانـون جهان را درهم و برهم کنند

زیـر نـام صلـح افـراط و سـتـم می آورنـد
تیغ خون آلـوده را بر زخـم دل مرهم کنند

گرگ ومیش وببر وآهورا بمیدان می برند
تا خشونت را بـه شکل دیگری محکم کنند

حرمتِ صلح و مـدارا و کرم را می کُشند
تاکه خشم وخون ونفرت را بهم مدغم کنند

در طلسـم کیـنـه می پـیچـنـد خـوی نرم را
دیـو را بـا حیله و چـم با پـری محرم کنند

طالبان را قدرت و پول و امارت می دهند
جهل خونین را به مردم حاکم و حَکَم کنند

آتـش افـراطـیت در بـاغ دل هـا می زنـنـد
تـا روان آدمـی را پـــر ز دود و دم کنـنـد

انفجار وانتحاری بهررعب ووحشت است
تا که جـنگ مـافـیـایی را بسـی مبهـم کنند

مرد و زن را بی گناه و آشکارا می کشند
چـشم اطفـال یـتـیـم را تا بکی پـر نـم کنند

افتخـاری نیسـت بـر ابـزار این جنگ پلید
گرچه پُف ولاف کاذب طالبان سرهم کنند

داعش و طالب ز آیین خراسـان خارج اند
چون که افـریت سـتم را دشمن رستم کنند

ارث فرهنگ و تمدن را به آتش می کشند
غارت مهر و خرد در مـرز جام جـم کنند

عـامـل اشـغاـل امـریکا و پـاکــستان شـدند
خاک ومردم را فرودرشطّ خون وسم کنند

حامیان رنگ رنگ وحشتِ جنگ و ترور
با شتر دزدی بـه پیش چشم ما خم خم کنند

خاک بفروشند و لافِ جشـن استقلال زنند
سجده بر فاشیزم و افراط و ستم باهم کنند

19/8/2019
رسول پویان

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.