آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

جهـان تـا ابـد شـاد و خـنـدان نـمانــد

جـهـــا ن تـا ا بــــد شــا د و خــنـــد ا ن نـمــا نـــد
هــمـــا ن د ر کـــف بــــد ســـگــا لا ن نـمــــا نـــد

گـــهـــی ا بــر و بـا را ن گــهـــی بــا د و بـــر ف
چـنـیـن مـا نــد ه ر ســمــی که یـکســا ن نـمــــا نـــد

بـه لـــطـــــف خــــــــد ا و بـه عــــــز م مــتـــیـــن
مـهــیــــن کـــشــــو ر م زا ر و و یـــرا ن نـمــــا نـــد

ز فـــیــــض نـبــــو غ و بـه فـــضــــــــل خـــــــد ا
ا ز یـن بـیــشــتــر خــو ا ر و حــیــــرا ن نـمــــا نـــد

بـیــا هــمـــو طــــن چـــشــــــم د ل بــا ز کـــــن
کـه د ر بـا غ د ل د ا م شــیـــطـــــا ن نـمــــا نـــد

بـه عــــز م مــتـیــن گــــر خـــرو شـــیـــم ســخـــت
قــو ا مـــی به ا یـن کــا خ لــــــر زا ن نـمـــا نـــد

به اعــــزا ز و عـــز ت تــوا ن ز یـســــت مــــر د
کـه بـیـهـــود ه خــو ن شــهـــیــــد ا ن نـمــــا نـــد

به و حـــد ت تـــو ا ن کـــــرد ر ز م و جـــهـــا د
کـه د ر فـکـــر جـمـع جـا ی نـقــصــا ن نـمــــا نـــد

به ا خـــــلا ص و هـــمـــــت تــو ا ن زیـسـت شــا د
کـه بــی کـــیـــفـــر ا شـــک یــتــیــمــا ن نـمــــا نـــد

بـه پــیــکــا ر د شــــمـــن تــــو مـــر د ا نــه رزم
کـه تـا مــا م مـیــهــــن پـر یـــشـــا ن نـمــــا نـــد

شــــو د کـــشــو ر ت فـــا ر غ ا ز جــنـــگ و خــو ن
د گــــر ا شـــک چـــــشــــم یـتــیـــمـــا ن نـمــــا نـــد 

شــــــبــا ن و ر مــه د ر د ل کـــو ه و د شــــت
بــســــی شــا د و خــر م کـه گــــر گـا ن نــمـــا نـــد 

بـه ا حـــســـا ن و فــضـــــل خــــد ا یــی کـــر یــم
بـه قــلــب کـــســــی د ا غ حـــر مــا ن نـمــــا نـــد

گــهــــی رز م چــو ر ســـتــم ا گــر کـــرد جــنــگ
بـه مــیــد ا ن یــکـــی ز یــن شــغــا لا ن نـمــــا نـــد

جــنــا یــا ت د و نـــا ن شـــــــو د آ شـــکـــــا ر
چـو خـو ر کـا و به ا نـگـــشـت پـنـهــا ن نـمـــا نـــد

خــر و شـیــــد ا گـــر خــود به ا صـحـــا ب فــیــــل
یـقـیــن تـا ب ر ز مــــی به پـــیــــلا ن نـمــــا نـــد 

بـود ز نــــد ه گــــی عــشــق و ا مـــیــــد و ر ز م 
د لـــی بـــی هــنــــر گا هــی شـــا د ا ن نـمـــا نـــد 

 

استاد فضل الحق فضل 
چـغـچــران – دیا ر فـیـروز کـوه – ا ســد ســا ل 1391 هـــجــری شـمـســی

ا یـن پآ ر چــه به ا ســتـقـبــا ل شـعـــر نـا ز نـیــن ا سـتـا د غــلام عــلـی فـگا ر زا ده زیــر عـنـوا ن نـا پـا یـــداری و ا یــن شــا ه بـیـت پـر حـلا وت و د ل ا نگــیـز << جـهــا ن تا ابـد تا ر و تـا بـا ن نمـا ند >> سـروده شــد ه ا ســت. قـلـــم تـوا نا و فـکــــر مـضــمــون آ فـریـن شــا ن هــمــچـنـا ن در تـحـرک و جـولان بـا د ! یا هــو !