آرشیف

2015-11-23

afrotan

جهت گیریهای امروزی ما و ریشه هـــــــــــــای فلسفی آن

جالب و شگفت انگیزاست که برای به کرسی نشاندن این منطق معیوب بر برخی منبر های فرمائیشی و سرکاری  استناد میکنند تا گویا  ثابت ساخته باشند  که براستی هم دین اسلام دین خونریزی و جنایت است .!!  نباید تعجب کرد که این پادو های نظام سرمایه داری بویژه با شیوه مافیائی و کانگستری آن که ویروس کشنده اش درخت تنومند تمدن و فرهنگ ما را از چهارده سال بدینسو مصاب به بیماری مزمن ساخته است به جایی موشگافی و پرداختن به عوامل اصلی این کشتارها و خونریزی ها علت را در عواملی جستجو میکنند که در عقب نگاهداشتن جامعه باستانی ما نقش اول را نداشته اند . 

ادامه مطلب اینجا