آرشیف

2017-10-28

محمد سرور انوری غوری

جهت جلو گیری و ازبین بحران ضرورت است تا:

– همه گروه هائیکه درقدرت سهیم اند نمایندگان بادانش ،صادق روشنفکروشایسته ی خودرا در ادارات دولت بگمارند تا درمسائل اجتماعی وحل پرابلم ها آگانه ومسئولانه برخورد صورت گیرد.

– وکلای کشوربراساس دانش، تجربه، پاکی، تعهد وصداقت به وطندوستی  ومحبوبیت انتخاب گردد.

– ایجاد نهاد های قوۀ مقننه وإجرائیه براساس نورم های معاصربوجود آید تا درساخت واجرای قوانین کاربرد داشته باشند.

– تعداد احزاب محدود گردد واحزاب برسمیت شناخته شود که مشی آن بیانگر ونمایندۀ ساخت اقتصادی،سیاسی واجتماعی مشخص باشند .

– برای پاکسازی دولت ازعناصراستفاده جووفاسد،بایدازکدرهای آگاه، لایق ،با تجربه وفعال استفاده صورت گیرد وساختاردولت به نهاد های مردمی تبدیل گردد.

– ایجاد شرائط برای تعلیم وتربیه تمام اولاد کشورتا محوبی سوادی ادامه یابد.

– ایجاد مطبوعات واطلاعات جمعی با کیفیت ومتکی برواقعیت های اجتماعی.

– شیوه های تبلیغاتی ایکه باعث نفاق بین اقوام کشورمیگردد مردود شناخته شود.