آرشیف

2019-4-8

رسول پویان

جهان خالی

جهان ز جوشش افکار می شود خالی
ز هـوش مـردم هشیار می شود خالی

شعـور و فلسفه و فهم را به گور کنند
ز خـلــق تـازۀ آثـار مـی شــود خـالی

سـرود مـردۀ تاریک را بـه دل گویند
ز نـور زمـزمـۀ تـار می شــود خالی

سموم نفرت و نفرین جنگ می پاشند
ز آرزو دل افـگـار مـی شــود خـالی

چمن به بلبل خوشخوان میشود دوزخ
ز آب و دانه چو منقار می شود خالی

بـه یاد گلشـن دیـروز چشم گل گـریـد
چـرا که دامـن گلـزار می شـود خالی

طمع وحرص سرمایه تاکه افزونست
محیط خشکه و ابحـار می شود خالی

حـریـم خـانـه و بازار و دهکـده ناامن
محیط زیست به اشرار می شود خالی

چو شیخ و مفتی افراطیت به ممبر شد
زبـان ز جـذبــۀ گفـتـار می شود خالی

جهان به قبضۀ بیداد زور افراط است
ز اعـتــدالی و ابـرار می شــود خـالی

گوگل وگوشی وفیسبوک تا رباید ذهن
دل و دمـاغ ز اســرار می شـود خالی

ز دود و فضله و مردار چرخ سرمایه
زمـیــن ز پـاکی انـوار می شود خالی

زمیـن که ارث همـه نسلهای انسانست
مجـو اضافـه که انـبار می شـود خالی

مکـن سـتم از ایـن بیش بـر همه عالـم
که بانک دالر و اسعار می شود خالی

نـه روح مانـد و نـه خانـۀ طلایین ات
چـو جـسـم آدم بـیـمار می شـود خالی

کجاست قـدرت اسکندر وکی وجمشید
به لحظه ای همه دربارمی شود خالی

اگر بشر نخرد بعـد ازین سلاح جنگ
ز گـنـد اسـلحـه بازار می شــود خالی

به جای نفرت و نفرین گرنشیند عشق
جهـان ز کـینه و آزار می شـود خالی

بـرابـری و عـدالـت اگـر شـود جاری
غـرور دالـر و دیـنـار می شود خالی

اگرمهارشود چرس و الکل و تریاک
روان وجسم زاضرار می شود خالی

مزن طعنه به آوارگان که مهمان انـد
وگـرنه جـامعه از یار می شود خالی

به جای توطئه گرلطف و مهر بنشیند
جهان زوحشت وکشتارمی شود خالی

6/4/2019
رسول پویان