آرشیف

2020-10-21

استاد فضل الحق فضل

جهالت چیست جز کشتار و، وحشت ؟

جهالت چیست جز کشتار و، وحشت ؟
خدا خوشنود خواهد شد ؟ 
ازین وضع وازین کردار 
نا هنجار ؟
چه خواهد گفت ؟
 درین مورد :
محمد سید کونین 
ویاران عزیز او ؟
اگر جنت به خون ملت مظلوم ما
پاداش تان باشد
و حور خیمه و خرگه
  به فردوس برین تبریک تان بادا   !!!
که هرگز این چنین نبود !!!
چه ارزان و چه آسان میشود پیدا ؟
شمارا جاهلان  قرن !
 به این قیمت که خواهد داد ؟
بهشت عدن و حور عین !
آیا ای کور مغز جاهل و عاطل !
بیا بشناس خدای لایزالت را !
خدای بی مثالت را  !!!
که جنت را نمی بخشد 
به خون بنده دیگر  !
بهای قتل و خو نش نیست 
فردوس برین او !
بیا ! باری تفکر کن !
آیا تشنه به خون دیگران راه خطا رفتی !
ونقض عهد بر روز الست کردی !
 به را ه اشتباه رفتی !
و شیطان شد ترا رهبر !!!
آیا دلال بازار سیاه جاهلان عصر !!!
بشرم  و هم  ازین راه غلط بر گرد ! 
که رسوا می شوی اخر 
به نزد حصرت  داور
یقین در موعد  محشر 
وآن سردار کونینش 
که میباشد شفیع امتان خود !!!
نخواهد شد شفیع قاتل جاهل !

استاد فضل الحق فضل 
هرات 28 میزان 1399هجری شمسی