X

آرشیف

جنگ طالب با فرهنگ

 

چرا طالب به نوروز جنگ دارد

به جشن شاد نیکروز جنگ دارد

 

شــده نـوروز بـاســتـانـم جهــانی

بـه مهـر گیتی افروز جنگ دارد

 

ز لبخـنـد بهـاران بـیمـنـاک است

به صبح پاک بهروز جنگ دارد

 

مگر چشم دل او کور کور است

که با مهر دل افـروز جنگ دارد

 

چـراغ لاله را خـامـــوش ســازد

به نـور تاریکی سوز جنگ دارد

 

ز فـرهـنگ و تمـدن می گـریـزد

به ذهن فارسی آمـوز جنگ دارد

 

چه دانـد جاهـل از فـارسـی دری

بـه گـنـج واژه انـدوز جنگ دارد

 

بـه آرایـش و زیـبــایـی ســتـیـزد

به سلمان و به گلدوز جنگ دارد

 

ز پـاکی و لطـافـت مـی هـراسـد

به لباسهای خـوشـدوزجنگ دارد

 

ز احساس و عـواطـف دور باشد

بـه موسـیقی پـرسـوز جنگ دارد

 

بـه نیکـیهـا و خـوشـیـهـای مـردم

بـه فـال و بخت پیروزجنگ دارد

 

ز آموزش زنان را کـرده محروم

به مرد و زن هرروزجنگ دارد

 

بـه نام رسـم و فـرهنگ جهـالـت

بـه دخت دانش آمـوز جنگ دارد

 

بـه مـردم شـمال و غـرب کشور

بـه بامیان و نیمـروز جنگ دارد

 

به مسکین وجوان وکودک و پیر

بـه دارا و زرانـدوز جـنگ دارد

 

به امروز و به فـردا بـدبین است

به ارزشـهای دیـروز جنگ دارد

 

نگیرد از شکسـت خویش درسی

به چشم عبرت آموز جنگ دارد

 

ز ایـام جــوانـی تــا بــه پـیـــری

بـه گـورسـتان، هنوز جنگ دارد

 

فـقـط بـا سـاز پاکـسـتان بـرقـصد

باچنگ وشاخک وپوزجنگ دارد

 

اجیر دالـر و پـونـد و ریـال است

ازین رو بس مرمـوز جنگ دارد

 

23/3/2022

رسول پویان

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.